Partneri, ktorým
pomáhame pomáhať

Naše poslanie napĺňame aj vďaka partnerom z firemného prostredia. Transparentne, systematicky, dlhodobo a s cieľom dosahovať viditeľné zmeny sa spoločne venujeme rozvoju a skvalitňovaniu rôznorodých oblastí.

Nadácia Henkel Slovensko

Centrum pre filantropiu sa od roku 2019 podieľa na realizácii aktivít Nadácie Henkel Slovensko, ktoré sa zameriavajú na zlepšovanie životných podmienok seniorov. Toto úsilie podporuje aj firma Henkel Slovensko prostredníctvom firemného dobrovoľníctva.

Pozrieť detail Nadácia Henkel Slovensko

Nadácia Orange

Nadácia Orange je partnerom Centra pre filantropiu od roku 1999. Zastrešujeme filantropické aktivity, ktorými Nadácia Orange napomáha napredovaniu v oblasti digitálnej inklúzie a online bezpečnosti a rozvoja aktívnych komunít v regiónoch Slovenska.

Pozrieť detail Nadácia Orange

Logo Nadacia SPP

Nadácia SPP

Víziu Nadácie SPP pomáhame napĺňať už od roku 2004. Okrem grantových programov a priamej podpory partnerských projektov poskytujeme zahraničné štipendiá a rozvíjame filantropiu a dobrovoľníctvo zamestnancov SPP.

Pozrieť detail Nadácia SPP

Nadácia tatrabanky

Nadácia Tatra banky

Umenie, vzdelávanie a digitálne technológie sú témy, ktoré v spolupráci s Nadáciou Tatra banky rozvíjame už od roku 2005. Okrem otvorených grantových programov a podpory partnerských organizácií prináša Nadácia na Slovensko aj myšlienky nositeľov Nobelovej a Pulitzerovej ceny, ktorých prednášky sprístupňuje širokej verejnosti.

Pozrieť detail Nadácia Tatra banky

nadacia televízie markiza

Nadácia Televízie Markíza

Nadácia Televízie Markíza sa ako jedna z najstarších firemných nadácií zameriava na podporu detí a mládeže s cieľom pomáhať im v rôznych zložitých životných situáciách a zlepšiť tak kvalitu ich života.

Pozrieť detail Nadácia Televízie Markíza

Nadácia Tipsport

Nadácia Tipsport sa od roku 2021 venuje podpore verejnoprospešných projektov zameraných na ochranu životného prostredia, rozvoj občianskej spoločnosti, regionálny rozvoj a podporu športu a kultúrneho dedičstva.

Pozrieť detail Nadácia Tipsport

Nadačný fond Baumit

V spolupráci s firmou Baumit. spol. s. r.o. poskytujeme finančnú podporu zmysluplným verejnoprospešným projektom už od roku 2004. Projekty z oblasti komunitného rozvoja, vzdelávania a kultúry sú podporované prostredníctvom priamej podpory, grantového a zamestnaneckého programu.

Pozrieť detail Nadačný fond Baumit

Nadačný fond Hartmann

Nadačný fond Hartmann pri Nadácii Centra pre filantropiu vznikol v roku 2021 s cieľom podporovať oblasť vzdelávania opatrovateliek a opatrovateľov, podporiť ich v kontinuálnom rozvoji a zabezpečiť tak kvalifikovanú pracovnú silu pre zariadenia sociálnych služieb na Slovensku.

Pozrieť detail Nadačný fond Hartmann

Nadačný fond Kaufland

Nadačný fond Kaufland pri Nadácii Centra pre filantropiu bol vytvorený v roku 2018. Podporu verejnoprospešných aktivít realizuje prostredníctvom priamej partnerskej podpory a zamestnaneckých grantových programov.

Pozrieť detail Nadačný fond Kaufland

Nadačný fond Slovante

Nadačný fond Slovanet

Nadačný fond Slovanet pri Nadácii Centra pre filantropiu nadviazal v roku 2021 na dlhodobé aktivity spoločnosti Slovanet v oblasti podpory neziskových organizácií, ako aj individuálnych žiadateľov a rodín, ktoré sa ocitli v zložitej životnej situácii.

Pozrieť detail Nadačný fond Slovanet

Nadačný fond Zuzany Čaputovej

Nadačný fond Zuzany Čaputovej, ktorý vznikol v roku 2019, sa orientuje na podporu mimovládnych neziskových organizácií venujúcich sa rôznorodým verejnoprospešným témam. Pomoc rovnako smeruje k jednotlivcom, ktorí sa vplyvom pandémie COVID-19 ocitli v nepriaznivých životných situáciách, či ľuďom zo sociálne a ekonomicky znevýhodňujúceho prostredia.

ekofondspp nadacia

Ekofond SPP

Nezisková organizácia Ekofond SPP, n.o. nadviazala na poslanie neinvestičného fondu EkoFond, n.f., ktorým je snaha vytvárať a podporovať podmienky energetickej efektívnosti a udržateľného rozvoja spoločnosti. Centrum pre filantropiu n.o. sa od roku 2021 podieľa na spravovaní jej grantových programov.

Pozrieť detail Ekofond SPP

siemens nadácia

Siemens

Prostredníctvom našej spolupráce so spoločnosťou Siemens sa už od roku 2008 staráme o podporu vzdelávania a rozvoj charitatívnych a filantropických aktivít jej zamestnancov.

Pozrieť detail Siemens

Ďakujeme za
prejavenú dôveru

Ďakujeme za prejavenú dôveru a odvahu spolupracovať s nami na invenčných filantropických i charitatívnych projektoch.

V minulosti sme tiež spolupracovali

M-market

Nadácia M-MARKET

Nadácia M-MARKET bola založená v roku 2014, ale jej činnosť je pokračovaním sociálnych aktivít, ktoré od roku 2011 organizovala dcérska spoločnosť CBA Slovakia v spolupráci s Centrom pre filantropiu. Nadačné aktivity sa sústredili na podporu vzdelávania žiakov a rozvoj ich športového či umeleckého talentu.

Kia nadácia

Nadácia Kia Slovakia

V roku 2018 spolupracovalo Centrum pre filantropiu aj s Nadáciou Kia Slovakia na realizácii Zamestnaneckého grantového programu Šport v regióne zameraného na podporu mladých talentov, zdravého životného štýlu a na zlepšovanie príležitostí pre športové aktivity.

pre zdravé plúca

Nadačný fond pre zdravé pľúca

Nadačný fond pre zdravé pľúca vznikol z podnetu Slovenskej pneumologickej a ftizeologickej spoločnosti s cieľom šíriť osvetu o rizikových faktoroch a prevencii chronickej obštrukčnej choroby pľúc a na pomoc pacientom s týmto ochorením.

ekofond

EkoFond

Spolupráca s neinvestičným fondom EkoFond sa začala v roku 2008. Podieľali sme sa na grantových programoch a partnerských projektoch zameraných na rozvoj energetickej efektívnosti, trvalo udržateľný rozvoj, ochranu životného prostredia a osvetu v týchto oblastiach.