História

Turbulentné roky aj malé víťazstvá. Prečítajte si viac o významných medzníkoch, ktoré formovali Centrum pre filantropiu.

2019

Posilnenie občianskej spoločnosti

Zapájame sa do projektu NEF – Civil Society Defense Coalition zameraného na vytváranie a realizáciu koalície, ktorá sa venuje posilňovaniu neziskových organizácií a občianskej spoločnosti na Slovensku. Jeho súčasťou je aj projekt www.mimovladky.sk, ktorého cieľom je prinášať často nevidené informácie o aktivitách, programoch a projektoch mimovládnych neziskových organizácií, aby sa dostali do pozornosti verejnosti.

Spoluzakladáme Občiansku platformu pre demokraciu.

2017

Monitoring občianskej spoločnosti

Realizovali sme projekt Mapovanie kľúčových organizácii občianskej spoločnosti na Slovensku a analýzu komunitného rozvoja a zakorenenosti občianskej spoločnosti na Slovensku.

2016

Komunitné nadácie na európskej úrovni

Začali sme realizovať projekt ECFI- The European Community Foundation Initiative. Projekt v partnerstve s Bundersverband Deutscher Stiftungen z Berlína predstavuje strešnú európsku iniciatívu venujúcu sa rozvoju komunitných nadácií. Ako súčasť projektu administrujeme cfpracticelab.org.

2015

Rozvoj crowdfundingu

Spustili sme StartLab, prvú slovenskú platformu na báze odmenového crowdfundingu pre verejnoprospešné projekty.

2014

Medzisektorová spolupráca

Spolupracovali sme na zefektívnení spolupráce verejnej správy a mimovládnych neziskových organizácií, poskytovateľov a príjemcov verejných prostriedkov. Viac o Národnom projekte akreditácie mimovládnych neziskových organizácií.

Prvýkrát na Slovensku sme pripravili experimentálne podujatie s názvom Live Funding, kde si darcovia mohli vyskúšať model kolektívneho darovania.

2013

Významné kroky k podpore transparentnosti

Spolu s Nadáciou Pontis sme boli iniciátormi vzniku neformálnej platformy Asociácia firemných nadácií a nadačných fondov, ktorá sieťuje členov a obhajuje záujmy komunity firemných nadačných subjektov na Slovensku. Cieľom asociácie je prispievať k maximalizácii efektivity a transparentnosti pri dosahovaní verejnoprospešného účelu.

Vytvorili sme aj webovú stránku www.verejnezbierky.sk s cieľom pomôcť sprehľadniť orientáciu medzi organizáciami, ktoré vykonávajú verejné zbierky.

2012

10 rokov podpory filantropie a darcovstva na Slovensku

Spustili sme darcovský systém DARUJME.sk, ktorý dnes umožňuje už stovkám organizácií prijímať jednorazové aj pravidelné dary od individuálnych darcov na vlastnej webstránke.

Oslávili sme 10. výročie založenia Centra pre filantropiu. Prečítajte si, čo sa nám za tých desať rokov podarilo.

Založili sme Nadáciu CpF. Darcom tak môžeme ponúknuť širšie spektrum možností na napĺňanie ich zámerov.

Na jeseň 2012 sme v spolupráci s americkou organizáciou TechSoup Global spustili Reštart Slovensko, súťaž najlepších online riešení, ktoré podporia aktívnych ľudí a naštartujú spoločenskú zmenu.

2011

Rozvoj darcovského prostredia

Iniciovali sme vznik Koalície pre podporu individuálneho darcovstva spoločne s ďalšími 11 zakladajúcimi mimovládnymi organizáciami.

Zobraziť viac

Dôvodom vzniku tejto platformy bola akútna potreba zlepšovania darcovského prostredia na Slovensku, odstraňovanie bariér pre získavanie finančných darov od jednotlivcov a zjednodušenie nástrojov pravidelného darcovstva.

2010

Individuálne darcovstvo

Začali sme sa intenzívnejšie zaoberať témou darcovstva jednotlivcov ako reakciou na aktuálne trendy a nové technológie. Hľadali sme partnera pre vytvorenie a prevádzkovanie darcovského portálu.

Zobraziť viac

So spoločnosťou SK-NIC, a. s. sme založili neziskovú organizáciu 4people, ktorá od roku 2010 prevádzkuje portál Ľudiaľuďom.sk.

2007

Filantropia a darcovstvo vo vzdelávaní

Od roku 2007 sme zrealizovali až 8 ročníkov Ceny CpF za najlepšiu diplomovú a bakalársku prácu na tému filantropia.

Zobraziť viac

Jej cieľom bolo oživiť pojem filantropia medzi mladými a viesť ich k zamysleniu sa nad darcovstvom ako takým a jeho dopadmi na život jednotlivcov a spoločnosti. V roku 2010 sme ocenenie rozšírili o rozvojovú problematiku aj na stredné školy.

2003

Podpora inštitucionálneho rozvoja neziskového sektora

Začali sme spolupracovať s konzorciom amerických nadácií Trust for Civil Society in Central & Eastern Europe.

Zobraziť viac

Cieľom tohto konzorcia je podpora občianskych spoločností v Bulharsku, Českej republike, Maďarsku, Poľsku, Rumunsku, na Slovensku a v Slovinsku. Centrum pre filantropiu vytvorilo konzorcium s Nadáciou Ekopolis. Náš návrh grantového programu bol podporený sumou 2 milióny dolárov, ktorú sme použili na podporu kľúčových neziskových organizácií a na posilnenie ich finančnej a organizačnej stability.

2002

Vznik Centra pre filantropiu

Založili sme  Centrum pre filantropiu  – ETP n.o. s poslaním rozvíjať filantropiu a občiansku spoločnosť a byť inšpiráciou pre všetkých, ktorí chcú finančne i nefinančne pomáhať občianskej spoločnosti.

Zobraziť viac

Košická kancelária si ponechala kontinuitu právnickej osoby a dodnes pôsobí pod názvom ETP Slovensko, o.z. s podtitulom Centrum pre udržateľný rozvoj. Zameriava sa na regionálny rozvoj, environmentálny manažment, environmentálnu politiku a podporu marginalizovaných komunít na východnom Slovensku, viac na www.etp.sk.

1999

Podpora občianskej angažovanosti

V Bratislave vznikla organizačná zložka ETP Slovensko – Centrum pre filantropiu a neziskové aktivity.

Centrum sa postupne profilovalo v oblasti rozvoja filantropie, napr. pôsobilo ako inkubátor pre novovznikajúcu Komunitnú nadáciu Bratislava, spolupracovalo s Nadáciou Ekopolis na Programe rozvoja komunitných nadácií či sa podieľalo na diskusiách o novej legislatíve pre neziskové organizácie.

Začali sme administrovať trojročný grantový program Tvoja Zem zameraný na zvyšovanie účasti občanov na správe vecí verejných.

Zobraziť viac

Po tom, ako sme spolu s Nadáciou Ekopolis uspeli vo výberovom konaní Americkej agentúry pre medzinárodný rozvoj (USAID), sme realizovali tri podprogramy: Program rozvoja komunitnej filantropie; Program zameraný na zmenu postavenia žien v spoločnosti; Program na podporu špeciálnych príležitostí či invenčných projektov.

1997

Zmeny v nadačnom prostredí na Slovensku

V roku 1997 došlo k zmene Nadácie ETP Slovensko na občianske združenie ETP Slovensko, spôsobenej schválením tzv. Mečiarovho zákona o nadáciách, ktorý vyvolal veľkú vlnu občianskeho odporu formou protestnej iniciatívy S.O.S. tretí sektor.

Zobraziť viac

Sídlo ETP Slovensko sa presunulo do Košíc, pričom kancelária v Bratislave pokračovala vo svojej činnosti. ETP v tomto období plnilo dôležitú úlohu v oblasti grantovej podpory environmentálnych mimovládnych organizácií na Slovensku.

1996

Iniciovali sme tému komunitných nadácií

Popri otázkach životného prostredia sa v rokoch 1996 – 1998 v našej činnosti čoraz viac dostávali do popredia témy komunitného rozvoja a zapájania občanov do aktivít na miestnej úrovni.

Zobraziť viac

Spolu s Nadáciou Ekopolis, Nadáciou otvorenej spoločnosti a ďalšími sme iniciovali tému komunitných nadácií a boli tiež jedným z autorov štúdie o možnostiach rozvoja komunitných nadácií na Slovensku.

1995

Nadácia ETP Slovensko

Vznikla Nadácia ETP Slovensko so sídlom v Bratislave a s kanceláriou v Košiciach.

Zobraziť viac

Program ETP i Nadácia ETP Slovensko vo svojich aktivitách presadzovali tieto prístupy:
• rozvoj zručností, kompetencií a kapacít jednotlivcov a organizácií;
• participatívne riešenie spoločenských problémov za účasti viacerých oblastí spoločnosti;
• otváranie priestoru na diskusiu o aktuálnych spoločenských a environmentálnych problémoch a alternatívnych riešeniach.

1992

Začiatky Centra pre filantropiu

Začiatky Centra pre filantropiu siahajú do roku 1992, keď začal na východnom Slovensku pôsobiť vzdelávací Program pre manažment životného prostredia – ETP (Environmental Training Project).

Zobraziť viac

Viedla ho University of Minnesota (USA) a bol financovaný Americkou agentúrou pre medzinárodný rozvoj USAID. Program organizoval školenia, kurzy a poskytoval granty na rozvoj manažérskych zručností a kompetencií samospráv, neziskových organizácií aj malých a stredných firiem zameraných na ochranu životného prostredia.