Ekofond SPP

ekofondspp nadacia

Centrum pre filantropiu sa od roku 2008 v spolupráci s neinvestičným fondom EkoFond, n.f. podieľalo na grantových programoch a partnerských projektoch zameraných na rozvoj energetickej efektívnosti, trvalo udržateľný rozvoj, ochranu životného prostredia a osvetu v týchto oblastiach.

V roku 2021 sme nadviazali spoluprácu s neziskovou organizáciou Ekofond SPP, n.o., ktorá priamo pokračuje v napĺňaní poslania a vízie neinvestičného fondu EkoFond, n.f. v oblasti energetickej efektívnosti a vytvárania podmienok pre udržateľný rozvoj spoločnosti.

Podpora prostredníctvom grantových programov či strategických partnerstiev smeruje k mimovládnym neziskovým organizáciám, obciam, školám, VÚC a organizáciám nimi zriadeným, ktoré k daným oblastiam pristupujú iniciatívne a inovatívne. Snahou Ekofondu SPP je povzbudiť inovatívnosť vo vzdelávaní vybraných predmetov a zatraktívniť ich výučbu a rovnako podporiť aktívne organizácie a inštitúcie pri riešení problematiky v oblasti výroby a spotreby energií a ich dopadu na životné prostredie.

Viac o aktivitách neziskovej organizácie Ekofond SPP, n.o. sa dozviete na jej webovej stránke.