Asociácia firemných nadácií

Centrum pre filantropiu je jedným z iniciátorov vzniku neformálnej platformy  Asociácie firemných nadácií a nadačných fondov (ASFIN), ktorej cieľom je sieťovať členov a obhajovať záujmy komunity firemných nadačných subjektov na Slovensku. Poslaním ASFIN-u je prispieť k maximalizácii efektivity a transparentnosti pri dosahovaní verejnoprospešného účelu, kultivácia nadačného prostredia a podpora firemného darcovstva na Slovensku. 

Formy finančnej podpory vo firemných nadáciách a nadačných fondoch

Firemné nadácie a nadačné fondy prerozdeľujú finančné zdroje pomocou rôznych mechanizmov a procesov. V Asociácii firemných nadácií a nadačných fondov chceme poskytnúť prehľad a posilniť porozumenie jednotlivých pojmov a postupov, ktoré pri svojej donorskej práci používame. Preto sme vypracovali dokument obsahujúci nielen základné pojmy, s ktorými sa v súvislosti s poskytovaním financií na verejnoprospešné účely môžete stretnúť, ale aj s detailmi postupov a mechanizmami nevyhnutnými pre otvorené, transparentné a efektívne prerozdeľovanie finančných prostriedkov.

O rôznych formách finančnej podpory vo firemných nadáciách a nadačných fondoch si môžete prečítať v dokumente Ako firemné nadácie podporujú verejnoprospešné projekty.

Kódex transparentnosti

V roku 2017 ASFIN vypracoval a prijal Kódex transparentnej firemnej nadácie a nadačného fondu

Asociácia firemných nadácií a nadačných fondov si vyhradzuje právo udeliť certifikát len tým firemným nadáciám, resp. nadačným fondom, ktoré majú webovú stránku, na ktorej prehľadne zverejňujú všetky nasledovné informácie:

Základné informácie

 • výročné správy nadácie alebo správy o činnosti nadačného fondu,
 • kontaktné informácie,
 • poslanie,
 • programovú stratégiu a priority.

Riadenie (Governance)

 • nadačnú listinu a/alebo štatút či ďalšie organizačné pravidlá,
 • etický kódex alebo etické pravidlá, ku ktorým sa hlási,
 • zoznam členov správnej rady a dozornej rady, správcu a riaditeľov nadácie, resp. zoznam rozhodujúcich osôb v prípade zriaďovateľa firemného nadačného fondu,
 • zoznam pracovníkov a ich kontakty,
 • profily alebo životopisy členov orgánov nadácie (správnej rady, dozornej rady, revízora, správcu), z ktorých je zrejmé i členstvo v orgánoch iných neziskových organizácií,
 • profily alebo životopisy pracovníkov, ktorí pracovnou náplňou je zabezpečovanie programového fungovania firemnej nadácie alebo nadačného fondu (nemusia byť zamestnancami nadácie).

Finančné prehľady

 • finančné výkazy (v rámci výročných správ);
 • prehľadná vizualizácia (graf) zdrojov príjmov v nasledujúcej štruktúre (myslí sa tým, v akej výške, resp. pomere nadácia alebo nadačný fond získava prostriedky):
  • príjmy z asignácie materskej firmy,
  • príjmy z darov materskej firmy,
  • príjmy z asignácie od iných subjektov,
  • príjmy z darov od iných subjektov;
 • prehľadná vizualizácia (graf) podielu využitia prostriedkov z asignácie (myslí sa tým koľko percent bolo použitých na)
  • verejno-prospešný účel (granty, operačné programy)
  • manažment (nákladmi na manažment sa myslia všetky náklady okrem grantov/darov, nákladov operačných programov a komunikácie, napr. mzdy, réžia, poplatky…),
  • komunikáciu programov (inzercia, outdoor, online reklama, audiovizuálna reklama, direct mail…).

Udeľovanie grantov

 • opis procesu udeľovania grantov a darov (grantové výzvy, pravidlá pre udeľovanie priamych podpôr a pod.),
 • zloženie grantových komisií pri grantových programoch,
 • databáza udelených grantov a darov na webstránke v open data formáte (.xls, .xml),
 • prehľadná vizualizácia finančnej podpory (graf) v jednotlivých oblastiach a grantových programoch.

Komunikácia

 • aktuálne informácie o svojej činnosti priebežne zverejňované na webstránke alebo profile na sociálnej sieti,
 • záväzok odpovedať na akékoľvek otázky alebo podnety do 30 dní.

Máte záujem o získanie Kódexu transparentnosti a spĺňate menované štandardy? Neváhajte nás kontaktovať.

Viac o transparentných nadáciách a nadačných fondoch si prečítate na stránke Asociácie firemných nadácií a nadačných fondov.