Vízia a poslanie

Ľudí, ktorí dokážu tvoriť a byť nositeľmi zmeny, je veľa, chýbajú im však prostriedky. Preto sme sa rozhodli hľadať darcov a donorov a inšpirovať ich, aby venovali svoje zdroje ľuďom, ktorí vedia dosiahnuť zmeny a robia tento svet lepším.

Rozvoj a kultivácia darcovstva

Už 20 rokov aktívne prispievame k rozvoju a kultivácii darcovstva na Slovensku

Svojimi aktivitami chceme dosiahnuť, aby sa darcovstvo stalo bežnou súčasťou života ľudí aj firiem. Spájame tých, ktorí chcú darovať svoje zdroje, s tými, ktorí pomoc potrebujú. Rozvíjame a rozširujeme myšlienkový i fyzický priestor pre pôsobenie aktívnych ľudí vo verejný prospech.

Spolupracujeme s nadáciami, neinvestičnými fondami, neziskovými organizáciami, súkromným sektorom i s jednotlivcami. Predovšetkým praktickými aktivitami sa snažíme podporovať a rozvíjať filantropické a charitatívne správanie a tiež prispievať do diskusie o vytváraní vhodného právneho a daňového prostredia pre darcovstvo a občiansku spoločnosť. Podporujeme dobrú prax v činnosti a riadení nadácií a firemnej filantropie. Prepájame rôzne prostredia a pomáhame vzájomnému porozumeniu a spolupráci pri realizovaní verejnoprospešných cieľov.

Sme zdrojom inšpiratívnych myšlienok pre napĺňanie filantropických a charitatívnych cieľov súčasných i budúcich darcov.

CPF

Naše hodnoty

Všetky naše partnerské vzťahy a spolupráce sú vytvárané s rešpektom k hodnotám, ktoré považujeme za dôležité.

Solidarita

Schopnosť porozumieť potrebám druhých je pre nás dôležitá. Podporujeme skutky a činy vykonané v prospech iných bez očakávania odmeny.

Sociálna zmena

Naše programy často vedia ovplyvniť jednotlivca či menšie skupiny. Oceňujeme odvahu tých, ktorí sa usilujú dosiahnuť zmeny na sociálnej úrovni.

 

Inklúzia

Naše programy sú citlivé voči potrebám zraniteľných a ľudí s rôznym znevýhodnením, ktorí tak môžu žiť plnohodnotnejšie a naplno rozvíjať svoj potenciál.

Aktívne občianstvo

Hodnotu aktívneho občianstva a iniciatívnosti vnímame ako kľúčovú pre širšie sociálne a politické zdravie našej spoločnosti.

Podpora líderstva

Podporujeme odvahu byť osobným príkladom, správnym lídrom citlivo reagujúcim na potreby spoločnosti.

Členstvo v organizáciách
a medzinárodná spolupráca

Považujeme za dôležité udržiavať a rozvíjať vzťahy s podobnými organizáciami ako naša, na Slovensku i vo svete, s cieľom zdieľania skúseností a ich reflexie.

Naše skúsenosti sú podobné a navzájom sa môžeme učiť a zlepšovať v oblastiach rozvoja filantropie, darcovstva a občianskej spoločnosti. Preto sme členmi či spoluzakladateľmi viacerých iniciatív:

Philanthropy Europe Association (PHILEA)

Od roku 2018 ako členská organizácia Donors and Foundations Network in Europe (DAFNE) prispievame do dialógu o podpore a ochrane filantropického prostredia v európskom kontexte. Koncom roka 2021 sa DAFNE zlúčila s EFC – European Foundation Centre, aby tak vytvorili silný jednotný hlas pre európsku filantropiu. PHILEA spája, inšpiruje a reprezentuje európsky sektor filantropie a posilňuje jeho úlohu dôveryhodného partnera. Podporuje spoluprácu s cieľom zvýšiť synergie, rozšíriť inovácie a využiť náš hlas na ovplyvnenie politiky, ktorá umožňuje pozitívne zmeny.

Asociácia firemných nadácií a nadačných fondov (ASFIN)

V roku 2013 sme boli jedným z iniciátorov vzniku neformálnej platformy Asociácia firemných nadácií a nadačných fondov, ktorá sieťuje členov a obhajuje záujmy komunity firemných nadačných subjektov na Slovensku. Cieľom asociácie je prispievať k maximalizácii efektivity a transparentnosti pri dosahovaní verejnoprospešného účelu. Chce tak prispievať ku kultivácii nadačného prostredia a podpore firemného darcovstva na Slovensku.

Rada vlády pre mimovládne neziskové organizácie

Marcel Zajac a Boris Strečanský boli v r. 2012 menovaní za členov novovzniknutého poradného orgánu vlády – Rady vlády pre mimovládne neziskové organizácie a podieľali sa na pripomienkovaní koncepčných dokumentov týkajúcich sa otvoreného vládnutia a rozvoja občianskej spoločnosti, ktoré pripravoval Úrad splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti. Marcel Zajac je v súčasnosti podpredsedom Rady vlády SR pre MVO a predseda Komory MVO v tejto Rade a spolu s Borisom Strečanským sa podieľajú aj na aktivitách pracovných skupín ňou vytvorených.

Nezávislý monitorovací tím pre fondy EÚ

Podieľame sa na práci Nezávislého monitorovacieho tímu pre fondy EÚ, ktorý koordinuje nezisková organizácia Priatelia Zeme – CEPA Banská Bystrica. Tento tím združuje zástupcov mimovládnych organizácií zaoberajúcich sa využívaním fondov EÚ a ich verejným spolufinancovaním a regionálnou politikou. Cieľom tímu je podporovať demokratickú účasť verejnosti na programovaní verejných fondov, presadzovať súlad medzi správou verejných fondov a verejným záujmom, vykonávať nezávislý monitoring programovania a správy verejných fondov, navrhovať zlepšenia v týchto oblastiach, informovať o svojich zisteniach verejnosť a koordinovať postup MVO. Marcel Zajac je členom monitorovacieho výboru pre operačný program Efektívna verejná správa (EVS).

 Slovenské centrum fundraisingu

Podieľali sme sa na činnosti Slovenského centra fundraisingu, ktorého poslaním je rozvoj profesionálneho fundraisingu a financovania verejno- i súkromnoprospešných aktivít, mimovládnych organizácií, verejných a súkromných inštitúcií a občianskych iniciatív na Slovensku i v zahraničí. SCF každoročne organizuje slovensko-českú konferenciu o fundraisingu.

Platforma dobrovoľníckych centier

Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií vznikla v auguste 2011 ako výsledok aktivít Európskeho roku dobrovoľníctva 2011 a neformálnych sieťovacích aktivít dobrovoľníckych centier. Platforma združuje dobrovoľnícke centrá a organizácie pracujúce s dobrovoľníkmi na Slovensku. Od roku 2012 sme jej členom.

Worldwide Initiatives for Grantmaker Support

Worldwide Initiatives for Grantmaker Support (WINGS) je globálna sieť viac než 140 členských asociácií a podporných organizácií slúžiacich poskytovateľom grantov, ktoré sa spojili s cieľom vytvárať príležitosti na vzájomné učenie sa a podporu, rozvíjať vzájomnú spoluprácu a prispievať k posilňovaniu filantropie v globálnom meradle.

Dokumenty na stiahnutie

Dokumenty na stiahnutie