Nadačný fond Kaufland

Nadačný fond Kaufland pri Nadácii Centra pre filantropiu bol vytvorený v roku 2018 ako vyústenie zjednotenia filantropických aktivít a spoločensky zodpovedného podnikania spoločnosti Kaufland Slovenská republika v.o.s.

Účel fondu je napĺňaný priamo cez podporu partnerských projektov mimovládnych organizácií, cez otvorené grantové programy aj podporou individuálnych žiadateľov. 

Prostredníctvom zamestnaneckých grantových programov sa fond zameriava na podporu rozvoja mladých talentov, aktívne trávenie voľného času a neformálne vzdelávanie detí a mládeže. Podporou partnerskej organizácie Slovenský Červený kríž prispieva Nadačný fond Kaufland k skvalitňovaniu terénnej sociálnej služby a podpore personálneho zabezpečenia jej aktivít. 

Etika a transparentnosť

V roku 2020 Nadačný fond Kaufland vstúpil do Asociácie firemných nadácií a nadačných fondov a zaviazal sa dodržiavať nielen príslušné zákony a právne normy Slovenskej republiky, ale ísť nad rámec zákona a riadiť sa takými pravidlami, ktoré neprikazuje žiadny zákon a nevynucuje žiadna autorita, ale ktoré považuje za dôležité, pretože dávajú jeho poslaniu a aktivitám etický rozmer. Predstavitelia Nadačného fondu sa rozhodli prijať Etický kódex Asociácie firemných nadácií a nadačných fondov, v ktorom sa zaväzujú transparentne komunikovať o činnosti fondu, zverejňovať údaje a informácie nad rámec zákona, informovať verejnosť o financovaní, spôsobe udeľovania grantov, hodnotiacich komisiách, stratégii podpory.

O nadačnom fonde a jeho činnosti informujú prostredníctvom webstránok, výročných správ a iných publikácií. Ktokoľvek má možnosť zoznámiť sa s nadačnou listinou, poslaním, víziou, hodnotami, činnosťou a výsledkami práce Nadačného fondu Kaufland.

Etický kódex

V rámci Nadačného fondu Kaufland sa rozhodli implementovať etiku do jeho činnosti konkrétnymi krokmi
a opatreniami, ktoré regulujú správanie v rámci fondu. Riadia sa a dodržujú:

Finančné prehľady

Finančné prehľady za rok 2019

Príjmy (1.1. – 31.12.2019)

V roku 2019 sme prijali 54 221 € ako dar z materskej firmy Kaufland Slovenská republika v.o.s. a 216 881,77€ z asignácie 2% a darov od iných subjektov.

Príjmy z darov materskej firmy                      54 221,00 €
Príjmy z asignácie a darov od iných subjektov                    216 881,77 €

Náklady (1.1. – 31.12.2019)

V roku 2019 bolo z finančných prostriedkov na verejnoprospešný účel použitých 183 034,08 €, suma 18 977,19  € predstavovala náklady na manažment činnosti nadačného fondu, na komunikáciu programov neboli využité žiadne finančné prostriedky nadačného fondu.

Využitie prostriedkov z asignácie na verejnoprospešný účel 183 034,08€ 183 034,08€
Využitie prostriedkov z asignácie na manažment 18 977,19€ 18 977,19€
Využitie prostriedkov z asignácie na komunikáciu programov 0,00€ 0,00€
SPOLU 202 011,27€ 202 011,27€

Rozdelenie financií podľa účelu využitia

V roku 2019 bolo najviac finančných prostriedkov použitých v oblasti poskytovania sociálnej pomoci. Išlo o podporu dvoch partnerských projektov Slovenského červeného kríža.

Druhou oblasťou bola podpora vzdelávania, v rámci ktorej sme prerozdelili 41 050 € v dvoch grantových programoch – Sľubné talenty a Letné tábory. Na podporu športu sme poukázali sumu 10 000 €.

Vzdelávanie 41 050,00€
Poskytovanie sociálnej pomoci 131 984,08€
Podpora športu 10 000,00€
SPOLU 183 034,08€
Finančná podpora v jednotlivých oblastiach podpory

 

Finančné prehľady za rok 2020

Príjmy (1.1.2020-31.12.2020)

Príjmy z darov materskej firmy 55 898,78 €
Príjmy z asignácie a darov od iných subjektov 223 595,12 €

prijmy-2020-kaufland

Náklady (1.1.2020-31.12.2020)

Využitie prostriedkov z asignácie na verejnoprospešný účel €205 111,50
Využitie prostriedkov z asignácie na manažment €15 651,66
Využitie prostriedkov z asignácie na komunikáciu programov €0,00
SPOLU €220 763,16

naklady-2020-kaufland

Rozdelenie prostriedkov z asignácie dane podľa účelu využitia

Vzdelávanie €45 900,00
Poskytovanie sociálnej pomoci €129 211,55
Podpora nízkoprahových centier €30 000,00
SPOLU €205 111,55

Finančné prehľady za rok 2021

Príjmy (1.1.2021 – 31.12.2021)

Príjmy z asignácie a darov od iných subjektov 2021                        244 615,72 €
Príjmy z darov materskej firmy 2021                          61 154,00 €
Prenos z roku 2020 – zostatok z 2% prijatých v r. 2020                          86 826,54 €
Prenos z minulých rokov – zostatok z daru                        143 080,00 €

NF Kaufland

Náklady (1.1.2021-31.12.2021)

Využitie prostriedkov z asignácie na verejnoprospešný účel 144 721,55 €
Využitie prostriedkov z asignácie na manažment 23645,88 €
Využitie prostriedkov z asignácie na komunikáciu programov 0,00 €
SPOLU 169 913,48 €

Rozdelenie prostriedkov z asignácie dane podľa účelu využitia

Vzdelávanie 35 443,95 €
Poskytovanie sociálnej pomoci 109 277,6 €
SPOLU 144 721,55 €

Finančné prehľady za rok 2022

Príjmy (1.1.2022 – 31.12.2022)

Príjmy z asignácie 2022                                            338 165,52 €
Príjmy z darov materskej firmy 2022                                            106 051,40 €
Prenos z roku 2021 – zostatok z 2% prijatých v r. 2021                                            180 197,61 €
Prenos z minulých rokov – zostatok z daru

 

                                           187 111,22 €

Náklady (1.1.2022-31.12.2022)

Využitie prostriedkov z asignácie na verejnoprospešný účel 210 456,27  €
Využitie prostriedkov z asignácie na manažment 23 671,59 €
Využitie prostriedkov z asignácie na komunikáciu programov 0,00 €
SPOLU 234 127,86 €

 

Rozdelenie prostriedkov z asignácie dane podľa účelu využitia

Vzdelávanie 25 000,00 €
Ochrana zdravia 73 417,85 €
Poskytovanie sociálnej pomoci 87 038,42 €
Organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 25 000,00 €
SPOLU 210 456,27 €

 

Dôležité dokumenty


Kontaktné informácie 

Nadačný fond Kaufland
pri Nadácii Centra pre filantropiu

Zuzana Thullnerová

  • Kontaktná osoba
  • E-mail: zuzana.thullnerova@cpf.sk
  • Mobil.: 0918 762 924