Nadačný fond Hartmann

V centre pozornosti Nadačného fondu Hartmann sú opatrovateľky a opatrovatelia v zariadeniach sociálnych služieb, ktoré/-í sa starajú o tých najzraniteľnejších. O seniorov, chorých a odkázaných na pomoc.

Nadačný fond, ktorý vznikol v roku 2021, si dáva za cieľ rozvíjať oblasť opatrovníctva na Slovensku, podporiť opatrovateľské kapacity v zariadeniach a v neposlednom rade zlepšiť postavenie tejto profesie v spoločnosti.

Prostredníctvom grantového programu podporuje vzdelávanie a profesionalizáciu opatrovateľov a opatrovateliek so zámerom zabezpečiť kvalifikovanú pracovnú silu pre zariadenia sociálnych služieb na Slovensku. Okrem toho nadačný fond podporuje aj kontinuálne vzdelávanie opatrovateľov a opatrovateliek v zariadeniach sociálnych služieb na zvýšenie ich odbornej kvalifikácie formou vzdelávacích kurzov a školení. Investovanie do zlepšenia pracovných podmienok a odbornej prípravy v tejto oblasti môže mať veľký vplyv na zlepšovanie zdravia, posilnenie miestnych ekonomík a zlepšenie postavenia žien, ktoré tvoria väčšinu tejto pracovnej sily.

Pre viac informácií o aktuálnom dianí v Nadačnom fonde Hartmann si môžete prečítať na webovej stránke fondu.