Národný projekt EU-CARE

Konzorcium šiestich nezávislých nadácií, ktorého súčasťou je aj Nadácia Centra pre filantropiu, prerozdelí na pomoc odídencom z Ukrajiny 12 miliónov EUR.

Cieľom národného projektu EU-CARE je zabezpečiť poskytovanie finančných príspevkov mimovládnym a neziskovým organizáciám za účelom realizácie humanitárnych a integračných aktivít v prospech odídencov, žiadateľov o azyl a azylantov z Ukrajiny.

Poskytnutím finančného príspevku organizáciám sa zabezpečí pokrytie časti ich vynaložených nákladov, ktoré od 24. februára 2022 vynaložili a ďalej v období roka 2023 budú vynakladať na prácu s odídencami. Dôležitou súčasťou projektu je refundácia časti nákladov organizácií spojených s koordináciou dobrovoľníckej práce.

Finančný príspevok je možné žiadať na pokrytie výdavkov súvisiacich s priamou pomocou na hranici a to aj spätne, od 24.02.2022. Do podporovaných aktivít v rámci zabezpečovania pomoci pre osoby odchádzajúce z Ukrajiny bezprostredne po ich príchode na Slovensko spadá poskytovanie informácií, materiálnej a potravinovej pomoci, poskytovanie prvotnej psychologickej a sociálnej podpory a orientácie v oblasti podpory zdravia.

Druhý typ podporovaných aktivít predstavujú integračné aktivity v oblasti bývania, zamestnania, vzdelávania, kultúry, športu alebo zdravotnej a sociálnej starostlivosti pre osoby odchádzajúce z Ukrajiny. Príspevky budú rovnako poskytované na krytie výdavkov aj spätne, od 24.02.2022 až do 30.11.2023.

Odoslaním vyplnenej Žiadosti v aplikácii sa spúšťa hodnotiaci proces. O výsledkoch budeme informovať v sekciách Schválení žiadatelia a Neschválení žiadatelia na webovej stránke projektu.

Partneri národného projektu