Nadácia Orange

Spolupráca CpF so spoločnosťou Orange Slovensko, a.s. sa začala už v roku 1999, keď sme vtedy ešte s Kontom Globtel vyhlásili celkom prvý grantový program financovaný väčšou firmou na Slovensku zameraný na zvýšenie kvality života v regiónoch Slovenska. Na činnosť Konta Globtel plynule nadviazal v roku 2002 neinvestičný fond Konto Orange a v decembri 2007 Nadácia Orange.

Medzi dlhodobo strategické oblasti podpory patrili sociálna inklúzia, komunitný rozvoj a vzdelávanie. V reakcii na spoločensko-ekonomický vývoj na Slovensku nadácia v roku 2020 svoje strategické smerovanie prehodnotila a programové priority sústredila na oblasť digitálnej gramotnosti, duševného zdravia a komunitného rozvoja. V súčasnosti naďalej prehlbuje svoje pôsobenie v podpore oblasti digitálnej inklúzie a online bezpečnosti a rozvoja aktívnych komunít v regiónoch Slovenska.

Nadácia Orange realizuje svoje aktivity prostredníctvom dvoch kľúčových mechanizmov: vlastných grantových programov a dlhodobých partnerstiev s neziskovými organizáciami, vďaka ktorým reaguje na aktuálne výzvy spoločnosti a prispieva k ich systémovejším riešeniam.

Od roku 2010 v rámci 10 ročníkov nadácia ocenila výnimočné mimovládne organizácie prispievajúce k riešeniu aktuálnych výziev spoločnosti v oblasti vzdelávania, sociálnej inklúzie a komunitného rozvoja. Prostredníctvom Ceny Nadácie Orange im prejavila verejné uznanie za líderstvo, odvahu a dlhodobý prínos. 

Lab powered by Nadácia Orange už od roku 2016 predstavuje unikátny priestor, ktorý prepája vzdelávaco-komunitnú dielňu, coworking a kaviareň.

Viac o aktuálnych grantových výzvach a ďalších aktivitách Nadácie Orange sa dozviete na jej webovej stránke.