Rozvoj darcovstva

Podporujeme rozvoj fundraisingu a individuálneho darcovstva. Rozvíjame nástroje, ktoré zjednodušujú cestu darov od darcov k obdarovaným a zefektívňujú darcovské procesy.

Rozvoj individuálneho darcovstva považujeme za kľúčové pre zdravý rast občianskej spoločnosti. Našou stratégiou je rozvíjať nástroje uľahčujúce individuálne darcovstvo, či už v podobe internetových darcovských systémov, alebo odstraňovaním bariér pre darcovstvo v platobnom styku.

Darcovské prostredie sa neustále mení a presúva sa do online priestoru. Venujeme sa jeho kultivovaniu, posúvame jeho možnosti, zjednodušujeme darcovské procesy. Prepájame darcov s neziskovými organizáciami či jednotlivcami oveľa rýchlejšie a efektívnejšie. Darcovia vďaka našim službám vedia kedykoľvek veľmi jednoducho darovať akúkoľvek sumu na to, čo je im blízke, v čom vidia zmysel a čomu chcú pomôcť.  

Riešenie problémov a naplnenie potrieb prostredníctvom delenia sa o zdroje nikdy nebolo jednoduchšie.

Prerozdelenie financii

Zdroje príjmov

Výskumy naznačujú, že najväčším zdrojom príjmov mimovládnych neziskových organizácií sú dary a príspevky, ktoré tvoria viac ako tretinu ich rozpočtu.

V rokoch 2018/2019 viac ako polovica dospelých obyvateľov Slovenska darovala financie na verejnoprospešný účel.

Dary sa najčastejšie pohybovali vo výške do 10 eur (23 %) a takmer štvrtina bola až do výšky 50 eur. (Prečítajte si viac o darcovstve na Slovensku – typ PDF 17,7 MB ). Napriek náročnosti oslovovania darcov a vloženej energie však dominujú dary jednorazové (Viac o tom, z čoho žijú neziskovky).

Podpora CpF

Mimovládnym neziskovým organizáciám radíme ako oslovovať darcov, ako ich podnietiť k pravidelným darom, ako pristupovať k fundraisingu, aké nástroje pre rozvoj zdrojov používať ale aj v iných otázkach ich organizačného rozvoja či komunikácie.

Pozrite sa bližšie na Naše projekty a inšpirujte sa možnosťami získavania zdrojov pre realizáciu vašich verejnoprospešných projektov zlepšujúcich život pre ľudí a prostredie, v ktorom žijeme.