Založenie nadácie či
nadačného fondu

Pri tomto type spolupráce ide o personálne, technické a organizačné zabezpečovanie činnosti súkromnej či firemnej nadácie alebo nadačného fondu, podporu a poradenstvo správnej rade a manažmentu, zabezpečenie plnenia všetkých povinností vyplývajúcich pre nadácie zo zákona.

Súčasťou je i poskytovanie námetov a návrhov programov či aktivít, ktoré chce nadácia v rámci svojich priorít uskutočňovať, ako aj ich riadenie, administrácia a vyhodnocovanie. Ak ste sa rozhodli založiť nadáciu či nadačný fond, máte hneď niekoľko možností:

1

Zriadenie nadačného fondu pri už existujúcej nadácii.

Napríklad pri Nadácii Centra pre filantropiu.
Nadačný fond nemá právnu subjektivitu, krytie právnickej osoby poskytuje nadácia. Vzniká Zmluvou o zriadení nadačného fondu, nevyžaduje vklad do nadačného imania, jeho práva a povinnosti upravuje Zákon o nadáciách. Zriaďuje sa na podporu konkrétneho účelu. Darca má právo na presné a pravidelné informácie o stave založeného fondu a použití prostriedkov fondu. Viac o nadačnom fonde.

2

Komplexná starostlivosť o firemnú nadáciu zverená externému partnerovi.

Ak si chce firma budovať dlhodobé darcovské programy, môže si založiť vlastnú firemnú nadáciu. Ide o samostatný právny subjekt, ktorý funguje na rovnakom princípe ako akákoľvek iná nadácia. Väčšinu prostriedkov na podporu verejnoprospešných projektov i na prevádzku firemnej nadácie poskytuje firma samotná. V tomto prípade si nadácie, resp. ich zakladatelia hľadajú partnera z externého prostredia so skúsenosťami v nadačnej činnosti, ktorý im môže zabezpečiť profesionálnu starostlivosť o nadáciu a jej programy, čím sa odbremenia od novej, ale predovšetkým inej agendy, nakoľko nadačná činnosť a obchodná činnosť sú dve rôzne oblasti vyžadujúce rozdielne kompetencie a zručnosti. Centrum pre filantropiu takto pôsobí a zabezpečuje komplexnú starostlivosť pre Nadáciu Tatra banky či Nadáciu SPP.

3

Spolupráca s externým partnerom na časti aktivít

s využitím vlastných kapacít zakladateľa nadácie či nadačného fondu. Spolupráca s neziskovou organizáciou prispieva k transparentnosti činnosti nadácie. Takýto typ spolupráce realizuje Centrum pre filantropiu s Nadáciou Orange. Pomôžeme vám vytvoriť filantropickú stratégiu, poskytneme vám poradenstvo pri výbere tém, cieľových skupín, charitatívnych a filantropických programov.

Čo ponúkame