Poradenstvo pri vytváraní
filantropickej stratégie

Vytvorenie firemnej filantropickej stratégie a stanovenie jej cieľov je dobrou cestou pre firmu, ktorá má záujem poskytovať svoje dary transparentne, systematicky, dlhodobo a dosahovať viditeľné zmeny. Veľkosť poskytovanej podpory nie je vždy tým najvýznamnejším faktorom. Aj menší dar môže priniesť výrazné výsledky.

Pomôžeme vám vytvoriť filantropickú stratégiu, poskytneme vám poradenstvo pri výbere tém, cieľových skupín, charitatívnych a filantropických programov. Pri formulovaní stratégie uplatňujeme našu znalosť neziskového prostredia na Slovensku, poznanie rozmanitých cieľových skupín, trendov a úspešných projektov zo zahraničia. V prípade pobočiek zahraničných spoločností pomôžeme s návrhmi, ako zosúladiť filantropické ciele firmy s prioritami centrály pri rešpektovaní slovenských špecifík.

Čo vám filantropická stratégia umožní

 • Jasnejšie komunikovať verejnosti 
  Jasnejšie komunikovať svoje ciele, očakávania a zmysel poskytovaných prostriedkov. Zjednodušuje sa i výber, pretože žiadosti je možné porovnávať na základe stanovených kritérií. 
 • Profilovať sa v určitej oblasti
  Stratégia umožňuje firme profilovať sa v určitej oblasti, oslovovať istú cieľovú skupinu a napĺňať stanovené ciele. Firma nereaguje na ad hoc žiadosti, ale strategicky pristupuje k podpore vybranej témy.
 • Dosiahnuť viditeľnú zmenu
  Podporou viacerých projektov v danej téme je možné dosiahnuť niekoľkonásobne vyšší efekt, najmä ak ide o podporu projektov v rôznych regiónoch. Vďaka stratégii sú vyššie šance získať kvalitné žiadosti o podporu.
 • Budovať vzťahy
  Pri strategickom darcovstve nejde len o jednorazové poskytnutie finančných prostriedkov. Medzi darcom a obdarovaným vzniká vzťah, ktorý prináša úžitok obom stranám.

V spolupráci s našimi partnermi realizujeme Otvorené grantové programy, podporu partnerských projektov iných neziskových subjektov v definovaných verejnoprospešných oblastiach a rozvíjame dobrovoľníctvo ich zamestnancov. 

Inšpirujte sa úspešnými.

Čo ponúkame