Vytvorenie vlastného
nadačného fondu

Založením nadačného fondu má darca, či už ide o fyzickú alebo právnickú osobu, možnosť podporiť verejnoprospešný účel, ktorý je mu blízky a na ktorého rozvoji mu záleží. Či už je to vzdelávanie, kultúra, životné prostredie alebo sociálna oblasť.

Tento fond funguje ako vlastná „privátna nadácia“, do ktorej si darca zbiera finančné prostriedky, či už ide o asignované percentá z podielu zaplatenej dane alebo dary.

Nadačný fond má darca možnosť pomenovať, môže vstupovať do rozhodovania o prerozdeľovaní prostriedkov a sledovať dopad využitia jeho financií. Celá administratíva je pri tom v rukách nadácie, prostredníctvom ktorej je nadačný fond založený.

Nadačný fond sa zakladá rozhodnutím správnej rady alebo na základe písomnej zmluvy s fyzickou alebo právnickou osobou. Samotný fond nemá právnu subjektivitu a na jeho založenie nevzniká právny nárok žiadnej osobe. Zmluvou o vytvorení nadačného fondu sa medzi zakladateľom – darcom a nadáciou určujú podmienky na získavanie peňažných prostriedkov a ich poskytovanie na vopred dohodnutý účel. Prostriedky nadačného fondu sa podpisom zmluvy stávajú majetkom nadácie, ktorá ich spravuje a zhodnocuje podľa dohodnutých podmienok. Darca má právo na presné a pravidelné informácie o stave založeného fondu a použití prostriedkov z neho.

Nadačný fond môže byť kapitálový, t. j. budú sa používať len ročné výnosy z tohto fondu, pričom istina fondu ostane rovnaká, alebo nekapitálový, t. j. bude sa spotrebúvať v podobe darov samotná istina tohto fondu podľa želania zakladateľa.

Výhody založenia nadačného fondu:

  • zakladateľ nemusí vykonať administratívne úkony nevyhnutné k založeniu novej organizácie;
  • v nadačnom fonde sa môžu združovať peňažné prostriedky od viacerých darcov;
  • dar možno pravidelne opakovať bez ďalších administratívnych úkonov;
  • podmienky fungovania nadačného fondu a rovnako tak práva a povinnosti jeho zakladateľa a nadácie upravuje zmluva o nadačnom fonde;
  • prostriedky fondu spravuje nadácia a darca je pravidelne informovaný o stave a činnosti fondu;
  • nadácia každoročne vyhotoví výročnú správu fondu, ktorá okrem iného obsahuje tiež presné vyúčtovanie použitých prostriedkov fondu.