Zákony a darcovstvo

Otázky ohľadom darovania

Centrum pre filantropiu nie je poskytovateľom právnych a účtovných služieb, preto sme niektoré časté otázky ohľadom darovania konzultovali s právnikmi.

 • Musí byť obdarovaný, ktorý prijíma finančný dar plnoletý?
  • Občianskoprávne vzťahy upravujú ustanovenia Občianskeho zákonníka. Podľa § 9 Občianskeho zákonníka maloletí majú spôsobilosť len na také právne úkony, ktoré sú svojou povahou primerané rozumovej a vôľovej vyspelosti zodpovedajúcej ich veku. Spôsobilosť fyzickej osoby mať práva a povinnosti podľa § 7 Občianskeho zákonníka vzniká narodením a spôsobilosť na právne úkony vzniká v plnom rozsahu plnoletosťou
  • Nakoľko spôsobilosť mať práva a povinnosti majú aj osoby neplnoleté, možno teda uviesť, že maloletý môže sám prijať peňažný dar.
 • Ak príjme študent štipendium (darovacou zmluvou),
  musí podať daňové priznanie?
  • Ak daňovník fyzická osoba (nepodnikateľ) dosiahne príjem z činnosti, vykonávanej bez oprávnenia alebo povolenia, pričom by nešlo ani o príjem zo závislej činnosti podľa § 5 príp. príjem z podnikania podľa §6 zákona o dani z príjmov, resp. §7, takto dosiahnutý príjem sa zaradí medzi ostatné príjmy podľa § 8 ods. 1 cit. Podľa §9 ods. 2 písm. j ) zákona o dani z príjmov sú štipendiá (podľa vyhlášky č. 326/1990 Zb. o poskytovaní štipendií študentom vysokých škôl v znení neskorších predpisov) oslobodené od dane z príjmov.
  • Ak daňovník fyzická osoba dosiahne príjem, ktorý je od dane z príjmov oslobodený, z tohto titulu daňové priznanie nepodáva.
 • Musí fyzická osoba, ktorá prijala finančný dar, ho zdaniť?
  • Pretože podľa § 3 ods. 2 písm. a) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) predmetom dane okrem iného nie je príjem získaný darovaním nehnuteľnosti, bytu, nebytového priestoru alebo hnuteľnej veci, práva alebo inej majetkovej hodnoty okrem príjmu z neho plynúceho a okrem darov v súvislosti s výkonom podnikateľskej činnosti alebo výkonom závislej činnosti.
  • Ak fyzická osoba prijme na základe darovacej zmluvy finančný dar, tento nie je predmetom dane a do daňového priznania sa neuvádza.

Zákony a ich vplyv na darcovstvo

Príklady zmlúv, ktoré môžete využiť pri darovaní