Kto môže darovať? Každý!

1

Jednotlivec

Nezáleží na tom, akú sumu môže človek poskytnúť, darcom sa môže stať ktokoľvek. Aj malé dary od veľkého počtu ľudí menia život obdarovaných.

Rastúcim trendom je online darcovstvo. Tak ako ľudia čoraz viac nakupujú cez internet, rovnako vo vyššej miere darujú online. Darcovia si môžu zvoliť sumu, ktorú chcú darovať, preferovanú platobnú metódu a môžu si tiež vybrať, či chcú darovať jednorazovo alebo pravidelne. Pravidelné darcovstvo má pre organizácie veľký význam. Poskytuje im väčšiu stabilitu a dáva im možnosť lepšieho plánovania svojich aktivít.

Darcovstvu praje aj doba mobilných telefónov. Ľuďom dáva možnosť darovať prostredníctvom telefónu priamo na darovacích stránkach alebo zaslaním tzv. darcovských SMS.

Unikátnym nástrojom podpory mimovládnych neziskových organizácií je asignácia 2 % podielu zaplatenej dane. Jednotlivcovi a firmám dáva možnosť rozhodnúť, ako naložiť s touto časťou verejných financií, ktoré by inak skončili v štátnom rozpočte. V prípade, že sa daňovník vie preukázať tým, že počas roka venoval aspoň 40 dobrovoľníckych hodín, tento mechanizmus mu umožní asignovať až 3 %.


2

Filantrop

Jednotlivec, ktorý vymyslí alebo podporí invenčný verejnoprospešný nápad a pomôže ho rozbehnúť. Investuje svoj čas, financie a energiu na to, aby rozbehol systém, ktorý bude dlhodobo pomáhať a aj bez jeho ďalšej podpory bude fungovať.

Medzi najznámejších slovenských filantropov patrí Andrej Kiska, ktorý založil projekt Dobrý anjel.
Ide o systém občianskej finančnej pomoci, s ktorým môžu až desaťtisíce darcov, Dobrých anjelov, relatívne malými pravidelnými príspevkami výrazne finančne pomáhať až tisíckam rodín, v ktorých niektorý člen trpí vážnym ochorením a ktoré sa ocitli vo finančnej tiesni.


3

Právnická osoba (firma, podnikateľ)

V roku 2003 stratili firmy možnosť znížiť si daňový základ o 2 % v prípade, že tieto prostriedky použili na podporu verejnoprospešných aktivít. V súčasnosti firmy k darcovstvu nie sú motivované daňovým zvýhodnením, všetky dary, ktoré poskytnú, dávajú zo svojho zisku.

Poukázanie 2 % (resp. 1,5 %) z dane z príjmu

Asignácia 2 % dane umožňuje podnikateľským subjektom rozhodnúť sa, komu poukážu časť svojich daní. Nejde teda o darcovstvo, ale o nepriamu štátnu podporu tretieho sektora poskytnutím časti daní, ktoré by inak skončili v štátnom rozpočte.

Charitatívna reklama

Zaujímavým spôsobom podpory mimovládnych organizácií je aj inštitút charitatívnej reklamy, v rámci ktorého je príjem z reklamy oslobodený od dane. Napriek výhodám, ktoré sa s ním spájajú, ho však využíva len každá desiata organizácia a podľa zistení ho polovica mimovládnych organizácií ani nepozná.

Vďaka štátnej legislatíve môžu podnikatelia pomôcť s financovaním aktivít neziskových organizácií vďaka daňovo zvýhodnenej forme podpory. Fyzická alebo právnická osoba s príjmami z podnikania podľa § 6 môže na základe zmluvy o charitatívnej reklame poskytnúť finančné prostriedky mimovládnym neziskovým organizáciám (nadáciám, občianskym združeniam, neinvestičným fondom a neziskovým organizáciám poskytujúcim všeobecne prospešné služby). Prostriedky z charitatívnej reklamy do výšky 20 000 eur za rok sú oslobodené od dane z príjmov. Mimovládna organizácia si príjmy z tejto reklamy môže dať do nezdaniteľných príjmov. Rovnako pre poskytovateľa, teda podnikateľa, predstavujú tieto prostriedky podľa § 17 zákona o dani z príjmov oprávnený daňový výdavok, ktorý si po uhradení môže uplatniť v plnej výške vo svojich nákladoch. 


4

Nadácia

Nadácia je účelové združenie majetku, ktorý slúži na podporu verejnoprospešného účelu. Nadácie slúžia na akumuláciu peňažných a nepeňažných zdrojov a ich následné rozdelenie tretím osobám tak, aby sa tým naplnil verejnoprospešný účel.

Nadácie podporujú jednotlivcov, občianske združenia, neinvestičné fondy, neziskové organizácie, nemocnice, školy či obce.

Grantové nadácie napĺňajú svoje verejnoprospešné poslanie rozdeľovaním finančných prostriedkov tretím osobám v grantových programoch. Týmto mechanizmom nadácie darúvajú otvorene, transparentne a spravodlivo. V otvorenom grantovom procese má každý oprávnený záujemca rovnaké šance uspieť. Informácia o možnosti získať dar je široko medializovaná, konzultácie a informácie sú poskytované všetkým, ktorí prejavia záujem, kritéria posudzovania sú dopredu verejne známe a tak šanca získať dar je pre všetkých.
Do procesu rozhodovania prizývajú nadácie ľudí venujúcich sa danej téme programu – nezávislých expertov z externého prostredia.

Nadácie, ktoré napĺňajú svoje verejnoprospešné poslanie implementáciou a realizáciou vlastných programov a aktivít, voláme operačné nadácie.