Ako a čo je možné darovať?

Finančné dary

Darovanie finančných prostriedkov je jedným z najbežnejších spôsob darovania. Darca venuje vlastné finančné prostriedky, ktoré daruje slobodne. Dar si podľa súčasnej legislatívy nemôže odpočítať z daní a ani inak na ňom profitovať.

 1. Darca môže jednorazovo darovať financie organizácii alebo jednotlivcovi prostredníctvom darovacej zmluvy. Zákon neurčuje žiaden finančný limit (maximálny ani minimálny), aká suma môže byť darovaná.

V súčasnosti je najjednoduchšie darovať finančné prostriedky cez internet  – cez webové stránky organizácií využívajúce DARUJME.sk alebo cez darcovské portály ako napr. Ľudia Ľuďom. Pri takomto darovaní má darca istotu, že všetky právne záležitosti sú v poriadku a že organizácia alebo jednotlivec prešli overením a kontrolou zo strany prevádzkovateľa systému. Zároveň odpadá riešenie darovacej zmluvy – toto všetko už majú portály ošetrené.

Darca môže darovať jednorazovo alebo pravidelne, podľa toho, akú pomoc obdarovaný potrebuje. Pri jednotlivcoch ide najčastejšie o jednorazovú pomoc v núdzi, zatiaľ čo organizáciám najviac pomôžu práve pravidelní darcovia, s ktorými spoločne môžu dlhodobo dokázať viac.

Pravidelní darcovia znamenajú pre mimovládne neziskové organizácie finančnú, ako aj politickú nezávislosť.

Darca, ktorý chce podporovať organizáciu alebo jednotlivca dlhodobo, má viacero možností:

 • založiť si vlastný nadačný fond v existujúcej nadácii;
 • podporovať organizáciu pravidelnými mesačnými platbami;
 • mnohé organizácie ponúkajú možnosť stať sa členom Klubu darcov.

 

Jednorazové dary môžu mať rôzne podoby:

 • Najjednoduchším spôsobom darovania je cez SMS správu. V projekte Darcovská SMS (DMS) môže každý držiteľ mobilného telefónu podporiť menšou finančnou čiastkou verejnoprospešnú aktivitu podľa vlastného výberu.
 • Ďalší možný spôsob je poukázať dar prostredníctvom online darcovského portálu. V tomto prípade darcovia majú možnosť poskytnúť dar online v akejkoľvek hodnote. Využiť môžu darcovské portály ako ĽudiaĽuďom.sk či Ďakujeme.sk alebo darovať organizáciám využívajúcim systém DARUJME.sk.

 

Ak sa darca rozhodne darovať väčšiu sumu, mal by zvážiť viacero faktorov:

 • Mal by sa rozhodnúť, či chce darovať financie priamo alebo cez nadáciu. Ak daruje financie nadácii, ktorá ich následne daruje fyzickej osobe alebo mimovládnej organizácii, darca by mal určiť, do akej miery chce vstupovať do procesu rozhodovania, komu budú financie poskytnuté.
 • Či chce darovať jednorazovo, alebo prispievať dlhodobo.
 • Či chce, aby boli darované financie účelovo zaviazané, alebo aby boli financie voľne použité podľa potrieb obdarovaného.
 • Či chce darovať anonymne, alebo dar podľa možností propagovať.

Všetky zmienené faktory je možné zohľadniť v Darovacej zmluve.

Nefinančné dary

Okrem finančnej podpory darca môže pomôcť nefinančnou podporou, t. j. darovaním služby alebo darovaním materiálnych darov či majetku.

Mimovládna organizácia môže prijímať aj dary v podobe hnuteľného či nehnuteľného majetku. Ide o dary, ako napríklad budovy, pozemky, umelecké diela a pod. Pri prevode sa hnuteľný či nehnuteľný majetok stáva oficiálne majetkom mimovládnej organizácie a je vedený v jej účtovníctve.

Darca môže nadácii darovať aj cenné papiere (v prípade právnickej osoby akcie podniku obchodované na burze cenných papierov), dlhopisy, podielové listy, vkladové listy. Podľa zákona môže byť nadácia aj prijímateľom takéhoto druhu daru, v ktorom ide o bezodplatný prevod cenných papierov na základe darovania.

Príklady nefinančných darov:

 • Darovanie potravinových výrobkov materským centrám či iným organizáciám pracujúcim s rôznorodými ohrozenými skupinami obyvateľov.
 • Darovanie vyradených použitých počítačov, ktorými spoločnosti môžu pomôcť napríklad neziskovým organizáciám alebo základným školám.
 • Zverejnenie príbehov ľudí v núdzi v médiu, čo im môže pomôcť nájsť darcov a zabezpečiť tak naplnenie ich nevyhnutných potrieb.
 • Poskytnutie reklamného priestoru či vytvorenie kampane pre neziskovú organizáciu.
 • Realizovanie zbierok oblečenia pre rôzne cieľové skupiny.
 • Dobrovoľníctvo.

Dobrovoľnícka práca

Darca, ktorý sa prostredníctvom dobrovoľníckej práce rozhodne darovať svoj čas či svoje zručnosti, si môže priamo vybrať zo širokého portfólia zaujímavých projektov, ktoré realizujú mimovládne organizácie.

Ak darcu osloví konkrétna aktivita, môže sa priamo spojiť s organizáciou, ktorá ju realizuje, a dohodne sa, ako môže pomôcť.

Dobrovoľnícka práca má dôležitú úlohu pri rozvoji občianskej spoločnosti vďaka podpore aktívneho záujmu o dianie v komunite, angažovania sa v prospech spoločnosti a aktívnej účasti na riešení problémov a prinášaní pozitívnych zmien.

V roku 2011 bol prijatý Zákon o dobrovoľníctve, ktorý upravuje práva a povinnosti dobrovoľníka, ako aj organizácie, pre ktorú sa dobrovoľnícka činnosť realizuje.

Dobrovoľníctvo je aktivita robená z vlastnej vôle, keď motivácia nie je založená na peňažných hodnotách, ale na verejnom prospechu. Dobrovoľníctvo je venovanie času, energie, úsilia, vedomostí, schopností a odborných skúseností v prospech spoločnosti, lokálnych komunít alebo jednotlivcov mimo príslušníkov rodiny.

V mimovládnych organizáciách môžete nájsť dobrovoľníkov na rôznych pozíciách, od členov Správnej rady, ktorá je najvyšším riadiacim orgánom nadácie, cez členov hodnotiacich a poradných komisií až po mládežníckych dobrovoľníkov. Dobrovoľnícke aktivity vykonávajú ľudia z vlastnej vôle bez odmeny, s výnimkou možnosti preplatenia priamych nákladov.

Podľa posledných prieskumov sa do dobrovoľníckych aktivít zapája viac ako tretina obyvateľov. Ľudia sa dobrovoľnícky angažujú najmä v oblasti ochrany a rozvoja životného prostredia, športu, podpory dobročinnosti, darcovstva a dobrovoľníctva, realizovania aktivít na pôde cirkvi a náboženských spoločenstiev, pomoci pri rozvoji miestnej komunity a bývania a aktivít v oblasti kultúry a umenia.

Ľudia zapojení do formálneho i neformálneho dobrovoľníctva sa vyznačujú väčšou dôverou voči iným ľuďom i voči mimovládnym organizáciám. Majú väčší záujem o politiku a intenzívnejšie sledujú celé spektrum informačných zdrojov. Častejšie majú priaznivejší vzťah k historickým obdobiam a udalostiam, ktoré znamenali posilnenie demokracie a ukotvenie Slovenska v euroatlantickom priestore.

Ak ste sa rozhodli pre túto formu darovania, vyberte si organizáciu, ktorej misia a ciele napĺňajú vaše videnie sveta, a pouvažujte nad tým, v čom jej môžete byť nápomocný. Pri hľadaní dobrovoľníckych príležitostí môžete využiť aj portál www.dobrovolnictvo.sk.

Založenie vlastného nadačného fondu

Založením nadačného fondu má darca, či už ide o fyzickú alebo právnickú osobu, možnosť podporiť verejnoprospešný účel, ktorý je mu blízky a na ktorého rozvoji mu záleží. Či už je to vzdelávanie, kultúra, životné prostredie alebo sociálna oblasť.

Tento fond funguje ako vlastná „privátna nadácia“, do ktorej si darca zbiera finančné prostriedky, či už ide o asignované percentá z podielu zaplatenej dane alebo dary.

Nadačný fond má darca možnosť pomenovať, môže vstupovať do rozhodovania o prerozdeľovaní prostriedkov a sledovať dopad využitia jeho financií. Celá administratíva je pri tom v rukách nadácie, prostredníctvom ktorej je nadačný fond založený.

Nadačný fond sa zakladá rozhodnutím správnej rady alebo na základe písomnej zmluvy s fyzickou alebo právnickou osobou. Samotný fond nemá právnu subjektivitu a na jeho založenie nevzniká právny nárok žiadnej osobe. Zmluvou o vytvorení nadačného fondu sa medzi zakladateľom – darcom a nadáciou určujú podmienky na získavanie peňažných prostriedkov a ich poskytovanie na vopred dohodnutý účel. Prostriedky nadačného fondu sa podpisom zmluvy stávajú majetkom nadácie, ktorá ich spravuje a zhodnocuje podľa dohodnutých podmienok. Darca má právo na presné a pravidelné informácie o stave založeného fondu a použití prostriedkov z neho.

Nadačný fond môže byť kapitálový, t. j. budú sa používať len ročné výnosy z tohto fondu, pričom istina fondu ostane rovnaká, alebo nekapitálový, t. j. bude sa spotrebúvať v podobe darov samotná istina tohto fondu podľa želania zakladateľa.

Výhody založenia nadačného fondu:

 • zakladateľ nemusí vykonať administratívne úkony nevyhnutné k založeniu novej organizácie;
 • v nadačnom fonde sa môžu združovať peňažné prostriedky od viacerých darcov;
 • dar možno pravidelne opakovať bez ďalších administratívnych úkonov;
 • podmienky fungovania nadačného fondu a rovnako tak práva a povinnosti jeho zakladateľa a nadácie upravuje zmluva o nadačnom fonde;
 • prostriedky fondu spravuje nadácia a darca je pravidelne informovaný o stave a činnosti fondu;
 • nadácia každoročne vyhotoví výročnú správu fondu, ktorá okrem iného obsahuje vyúčtovanie použitých prostriedkov fondu.

Poukázanie 2 % z dane z príjmu

Asignácia 2 % dane technicky nie je považovaná za dar a teda ani filantropiu. Poskytovateľovi však umožňuje rozhodnúť sa, komu ich poukáže. Ide teda o nepriamu podporu štátu mimovládnych organizácií poskytnutím časti daní, ktorá by inak skončila v štátnom rozpočte.

2 % je možné poukázať len registrovaným prijímateľom. Poukazovanie 2 % dane upravuje Zákon č. 595/2003 Zb. o dani z príjmov, § 50 Použitie podielu zaplatenej dane na osobitné účely. Tento zákon umožňuje fyzickým a právnickým osobám rozhodnúť sa poukázať 2 % zo zaplatenej dane zákonom vymedzeným právnickým osobám na verejnoprospešné účely.

Fyzická osoba môže asignáciu poukázať len jednému prijímateľovi, a to najmenej vo výške 3,32 eura.

V roku 2019 po prvýkrát v histórii asignačného mechanizmu na Slovensku poukázali fyzické osoby vyššiu sumu ako právnické osoby, a to o 731-tisíc eur. Za nárastom môžeme vidieť vyššie výnosy z dane z príjmov fyzických osôb, čo je spojené s rastom ich príjmov. (zdroj: ASFIN)

Právnická osoba môže asignáciu poukázať viacerým prijímateľom, a to vo výške najmenej 8,30 eura pre jedného.

Viac aktuálnych informácií o tom, akým spôsobom poukazovať 2 % z dane z príjmov, komu a za akým účelom, sa dozviete na stránke Rozhodni.sk.

Doterajší vývoj asignácie 2 % 

Rok Suma poukázaná fyzickými osobami Suma poukázaná právnickými osobami Celkovo poukázaná suma Dary poukázané právnickými osobami
2021 – €
2020 – €
2019 36 901 589,00 € 36 169 834,00 € 73 071 423,00 € zatiaľ neuvádzajú
2018 32 250 000,00 € 36 092 911,00 € 68 342 911,00 € 19 992 428,00 €
2017 30 173 000,00 € 33 103 000,00 € 63 276 000,00 € 19 414 763,00 €
2016 27 175 360,00 € 34 455 690,00 € 61 631 050,00 € 20 637 464,00 €
2015 24 231 000,00 € 32 718 523,00 € 56 949 523,00 € 14 762 998,00 €
2014 21 740 000,00 € 30 465 651,00 € 52 205 651,00 € 13 630 951,00 €
2013 20 944 000,00 € 25 762 000,00 € 46 706 000,00 € 11 199 127,00 €
2012 18 548 000,00 € 26 146 000,00 € 44 694 000,00 € 13 423 537,00 €
2011 16 526 000,00 € 25 444 000,00 € 41 970 000,00 € 11 191 087,00 €
2010 15 553 064,00 € 28 591 712,00 € 44 144 776,00 € 8 417 539,00 €
2009 17 684 264,00 € 37 495 973,00 € 55 180 237,00 € – €
2008 15 036 204,00 € 34 144 247,00 € 49 180 451,00 € – €
2007 12 818 868,00 € 29 306 225,00 € 42 125 093,00 € – €
2006 11 717 453,00 € 25 629 025,00 € 37 346 478,00 € – €
2005 10 360 386,00 € 20 525 128,00 € 30 885 514,00 € – €
2004 8 980 250,00 € 18 896 000,00 € 27 876 250,00 € – €
2003 3 221 992,00 €
2002 3 380 863,00 €

Spísanie závetu

V prípade, že ste sa rozhodli darovať svoj majetok či jeho časť na verejnoprospešné účely, vďaka slovenskej legislatíve tak máte možnosť urobiť aj prostredníctvom svojej poslednej vôle.

V závete môže darca uviesť percentuálny alebo peňažný podiel z majetku, ktorý plánuje darovať. Táto forma darovania je na Slovensku zatiaľ zriedkavá.

Dobročinný odkaz v závete

Ide o osobitý prípad právneho úkonu využiteľného pri realizácii darcovstva, ktorým poručiteľ poskytuje dedičstvo cudzej osobe, ktorá je v núdzi, prípadne organizácii, ktorej činnosť smeruje k napĺňaniu verejnoprospešných cieľov.

V závete môže darca uviesť percentuálny alebo peňažný podiel z majetku, ktorý plánuje venovať.

Rozdiel medzi dedením zo závetu a darovaním je v tom, že dedičstvo sa nadobúda okamihom smrti poručiteľa (t. j. bez súhlasu dediča), avšak dedič za splnenia zákonom stanovených podmienok môže dedičstvo odmietnuť. Významný rozdiel je aj v tom, že dedičstvo netvoria len majetkové hodnoty, ale aj poručiteľove dlhy. Dedič je za ich splnenie zodpovedný do výšky nadobudnutého podielu.

Na platnosť závetu zákon vyžaduje osobitnú formu. V prípade, že ide o vlastnoručný závet musí byť napísaný a podpísaný vlastnou rukou, inak je neplatný. Ak je závet v inej písomnej forme (na počítači, písacom stroji alebo iným obdobným spôsobom), potom ho musia okrem darcu podpísať ešte dvaja svedkovia. Súčasne musí pre dvoma svedkami výslovne prejaviť, že listina obsahuje darcovu poslednú vôľu. Treťou možnosťou je závet vo forme notárskej zápisnice u notára.

Pri jeho spisovaní odporúčame konzultáciu s notárom, ktorý môže závet uschovať.

Prečo je dobré venovať časť alebo celý majetok na dobročinný účel?

 • Pretože sami rozhodnete o tom, komu pripadne váš majetok.
 • Pretože máte právo vyjadriť svoju poslednú vôľu.
 • Pretože môžete pomáhať ostatným ešte desaťročia po tom, čo tu už nebudete.
 • Pretože sami podľa vlastného vedomia, svedomia a hodnôt viete najlepšie, komu a kam chcete nasmerovať svoju pomoc.
 • Pretože tým môžete zanechať pozitívny odkaz pre ďalšie generácie.