Práva a povinnosti darcu

Práva darcu

Pri darovaní je dôležité rozhodnúť sa, koho alebo akú aktivitu chce darca podporiť.

Ak darca daruje financie inštitúcii, mal by vedieť, ako inštitúcia informuje verejnosť o použití všetkých darov, napr. na svojej webovej stránke, alebo vo výročných správach. Darca má možnosť uzavrieť s obdarovaným Darovaciu zmluvu.

Garancie proti zneužitiu daru

Darca má právo

 • vyžadovať informácie o využití príspevku vrátane možnosti kontroly;
 • vyžadovať vyúčtovanie finančného daru, prípadné vrátenie nevyužitých peňažných prostriedkov alebo ich časti v prípade, že nemohli byť využité v súlade so stanoveným účelom a za stanovených podmienok;
 • zostať v anonymite, t. j. nezverejniť svoje meno, ak to nie je v rozpore so zákonom;
 • vyžadovať, aby informácie o poskytnutom dare boli považované za dôverné, ak to nie je v rozpore so zákonom;
 • byť informovaný o skutočnostiach v prípade zmeny účelu daru a požiadaný o súhlas so zásadnými zmenami účelu daru;
 • očakávať, že členovia štatutárnych a kontrolných orgánov príjemcu daru budú dbať na efektívne využitie daru.

Povinnosti darcu

Darca je povinný nakladať so všetkými informáciami, ktoré mu poskytne žiadateľ, ako s dôvernými a neposkytovať ich bez vedomia žiadateľa.

Obdarovaný má právo žiadať darcu o anonymitu, ak by zverejnením informácie o dare bola dotknutá jeho ľudská dôstojnosť alebo iné ľudské práva. Obdarovaný nemusí dar prijať, ak nesúhlasí s podmienkami jeho poskytnutia.

Povinnosti obdarovaného

 • Jednotlivec, fyzická osoba
  • Jednotlivec má povinnosť podať za dané obdobie daňové priznanie, v ktorom uvedie dar ako nedaňový príjem.
 • Podnikateľský subjekt, právnická osoba
  • Finančný aj nefinančný dar sa stáva súčasťou účtovníctva organizácie.
   Finančný dar organizácia nezdaňuje.
 • Nadácia, nezisková organizácia
  • Finančný aj nefinančný dar sa stáva súčasťou účtovníctva organizácie.
   Finančný dar organizácia nezdaňuje.

Nadácia má povinnosť zo zákona vykonať každoročne audit. Správa audítora je zverejnená vo výročnej správe nadácie.

Občianske združenia, neziskové organizácie ani neinvestične fondy nemajú zo zákona povinnosť vykonať nezávislý audit, viaceré z nich ho však robia, aby poukázali na transparentné využívanie finančných prostriedkov.

Všetky organizácie, prijímatelia 2 % dane z príjmov, ktoré prijali viac ako 3 319 eur, majú povinnosť zrealizovať audit a zverejniť výrok audítora v Obchodnom vestníku.