Informácie pre žiadateľov/FAQ

Týka sa výzva aj organizácií, ktoré pomáhali alebo pomáhajú na Ukrajine?

Do výzvy sa môžu zapojiť iba organizácie pomáhajúce osobám prichádzajúcim z Ukrajiny na území Slovenska, registrované v SR v jednej z právnych foriem uvedených v sekcii Oprávnení žiadatelia.

Kedy a ako bude organizácia informovaná o schválení žiadosti o zapojenie do projektu?

O výsledku schvaľovacieho procesu budeme informovať v sekciách Schválení žiadatelia a Neschválení žiadatelia. Zoznamy budú aktualizované na mesačnej báze bezprostredne po vyhodnotení prijatých žiadostí za daný kalendárny mesiac.

Na koho (na ktorých zamestnancov/dobrovoľníkov) môže organizácia žiadať príspevok?

Organizácia môže žiadať o príspevok pre všetkých zamestnancov, resp. dobrovoľníkov, ktorí priamo pomáhali alebo pomáhajú odídencom z Ukrajiny.

Príspevok nie je možné žiadať na koordinačné pozície. Príspevok na činnosť koordinátorov je zahrnutý v príspevku vo forme paušálnej sadzby.

Na činnosť koľkých zamestnancov/dobrovoľníkov je možné žiadať príspevok?

Organizácia môže požiadať o príspevok na činnosť všetkých zamestnancov, resp. dobrovoľníkov, ktorí priamo pomáhali alebo pomáhajú odídencom z Ukrajiny a zároveň nebola ich činnosť financovaná z iných externých zdrojov (z prostriedkov EÚ, zdrojov ŠR SR a pod.).

Čo môže byť prekážkou vyplatenia príspevku?

Platí zákaz dvojitého financovania. Príspevok nebude vyplatený za zamestnanca, ktorého činnosť bola financovaná z iných externých verejných zdrojov (z prostriedkov EÚ, zdrojov ŠR SR, UNHCR, Unicef a pod.). Aby bol organizácii príspevok vyplatený, nemôže zamestnanca vykázať v rovnakom čase na viacerých pozíciách. Zamestnanec taktiež nemôže byť vykázaný v rovnakom čase vo viacerých organizáciách. Príspevok nebude takisto vyplatený na základe vykázanej činnosti dobrovoľníka, ktorý v čase výkonu pracovnej činnosti vykonával platený pracovný čas u iných zamestnávateľov (t. j. ak dobrovoľnícku činnosť vykonával počas pracovnej doby u svojho riadneho zamestnávateľa).

Musí mať zamestnanec/dobrovoľník, na ktorého činnosť žiadam príspevok, konkrétnu kvalifikáciu?

Ak zamestnanec alebo dobrovoľník vykazuje kvalifikovanú (odbornú) pracovnú činnosť, musí spĺňať všetky odborné požiadavky na danú činnosť podľa všeobecne záväzných predpisov. Odbornú kvalifikáciu zamestnanca musí vedieť organizácia preukázať (napr. sken vysokoškolského diplomu alebo iného relevantného dokumentu).

Aké pracovné úväzky bude možné spolufinancovať príspevkom?

Finančný príspevok je možné žiadať na zamestnancov, resp. dobrovoľníkov pracujúcich na akýkoľvek druh úväzku v súlade so Zákonníkom práce.

O finančný príspevok na pracovníkov, ktorí vykonávajú svoju činnosť pre organizáciu na základe mandátnej zmluvy ako SZČO, v rámci tejto výzvy nie je možné žiadať.

Aká je výška príspevku?

Finančný príspevok tvorí súčet (1) finančných príspevkov na kvalifikovanú a nekvalifikovanú činnosť zamestnancov a (2) príspevku na výdavky financovaného na základe paušálnej sadzby.

Finančný príspevok na kvalifikovanú a nekvalifikovanú činnosť zamestnancov (1) sa vypočíta ako súčin celkového počtu odpracovaných hodín a jednotkovej sadzby podľa druhu vykonávanej činnosti (kvalifikovaná/nekvalifikovaná).

Príspevok na výdavky financovaný na základe paušálnej sadzby (2) je určený vo výške 40% z celkového súčtu nákladov na kvalifikovanú a nekvalifikovanú činnosť zamestnancov a vypočítanej ekonomickej hodnoty práce dobrovoľníkov.

Sadzba pre dobrovoľnícku činnosť sa do celkovej výšky finančného príspevku nezapočítava, t. j. slúži iba na výpočet výšky paušálnej sadzby.

Príklad č. 1 – kvalifikovaná činnosť zamestnancov:

Na projekte pracovalo 10 zamestnancov vykonávajúcich kvalifikovanú (odbornú) činnosť, napr. psychologickú pomoc. Každý pracovník odpracoval zhodne po 10 hodín, finančný príspevok za jednu odpracovanú hodinu činí 9 EUR.

Výška finančného príspevku na kvalifikovanú činnosť týchto zamestnancov teda predstavuje 900 EUR (= počet zamestnancov x počet odpracovaných hodín x jednotková cena za odpracovanú hodinu).

Výška finančného príspevku na pokrytie výdavkov financovaných vo forme paušálnej sadzby predstavuje 40% z tejto sumy, čiže 360 EUR.

Celková výška finančného príspevku bude teda 1 260 EUR (= príspevok na kvalifikovanú činnosť zamestnancov + paušálna sadzba).

Príklad č. 2 – nekvalifikovaná činnosť zamestnancov:

Na projekte pracovalo 10 zamestnancov vykonávajúcich nekvalifikovanú činnosť. Každý pracovník odpracoval zhodne po 10 hodín, finančný príspevok za jednu odpracovanú hodinu činí 6,06 EUR.

Výška finančného príspevku na nekvalifikovanú činnosť teda predstavuje 606 EUR (= počet zamestnancov x počet odpracovaných hodín x jednotková cena za odpracovanú hodinu).

Výška finančného príspevku na pokrytie výdavkov financovaných vo forme paušálnej sadzby predstavuje 40% z tejto sumy, čiže 242,40 EUR.

Celková výška finančného príspevku bude teda 848,40 EUR (= príspevok na nekvalifikovanú činnosť zamestnancov + paušálna sadzba).

Príklad č. 3 – dobrovoľnícka činnosť:

Na projekte pracovalo 10 dobrovoľníkov. Každý dobrovoľník odpracoval zhodne po 10 hodín, sadzba pre vypočítanie príspevku vo forme paušálnej sadzby je určená na 6,06 EUR za odpracovanú hodinu.

Základ pre výpočet paušálnej sadzby teda predstavuje 606 EUR (= počet dobrovoľníkov x počet odpracovaných hodín x jednotková cena za odpracovanú hodinu). Táto suma sa organizácii nevypláca, hodnota tohto príspevku slúži iba na výpočet finančného príspevku vo forme paušálnej sadzby.

Výška finančného príspevku na pokrytie výdavkov financovaných vo forme paušálnej sadzby predstavuje 40% z vypočítaného základu, čiže 242,40 EUR.

Celková výška finančného príspevku bude teda 242,40 EUR.

Príklad č. 4 – kvalifikovaná a nekvalifikovaná činnosť zamestnancov + dobrovoľnícka činnosť:

Na projekte pracovalo 5 zamestnancov vykonávajúcich kvalifikovanú činnosť, 10 zamestnancov vykonávajúcich nekvalifikovanú činnosť a 5 dobrovoľníkov. Každý pracovník odpracoval zhodne po 10 hodín. Finančný príspevok na jednu odpracovanú hodinu činí pre zamestnanca vykonávajúceho kvalifikovanú činnosť 9 EUR, pre zamestnanca vykonávajúceho nekvalifikovanú činnosť 6,06 EUR, a dobrovoľnícka sadzba pre vypočítanie príspevku vo forme paušálnej sadzby je určená na 6,06 EUR za odpracovanú hodinu.

Výška finančného príspevku na kvalifikovanú činnosť týchto zamestnancov predstavuje 450 EUR (= počet zamestnancov x počet odpracovaných hodín x jednotková cena za odpracovanú hodinu). Výška finančného príspevku na nekvalifikovanú činnosť predstavuje 606 EUR (= počet zamestnancov x počet odpracovaných hodín x jednotková cena za odpracovanú hodinu). Základ pre výpočet paušálnej sadzby pre dobrovoľnícku činnosť predstavuje 303 EUR (= počet dobrovoľníkov x počet odpracovaných hodín x jednotková cena za odpracovanú hodinu).

Celková suma základu pre výpočet paušálnej sadzby je súčtom vyššie uvedených sadzieb v celkovej výške 1 359 EUR. Výška finančného príspevku na pokrytie výdavkov financovaných vo forme paušálnej sadzby predstavuje 40% z tejto sumy, čiže 543,60 EUR.

Celková výška finančného príspevku bude teda 1 599,60 EUR (= príspevok na kvalifikovanú činnosť 450 EUR + príspevok na nekvalifikovanú činnosť zamestnancov 606 EUR + paušálna sadzba 543,60 EUR).

Suma určená pre výpočet paušálnej sadzby pre dobrovoľnícku činnosť sa organizácii nevypláca, hodnota tohto príspevku slúži iba na výpočet finančného príspevku vo forme paušálnej sadzby.