Prejsť na hlávný obsah

Pomáhame pomáhať už 20 rokov

Ako sa darí filantropii v našej krajine? Prečítajte si správu s dôrazom na darcovstvo a asignáciu dane

Ako sa vyvíja finančné darcovstvo a daňová asignácia na Slovensku? Aké sú medziročné zmeny v tejto oblasti? Aké trendy si všímame v treťom sektore? Aký je stav slovenských nadácií?

Toto je časť otázok, na ktoré sa snaží nájsť odpovede už druhá analýza darcovstva a daňovej asignácie na Slovensku. Vďaka spolupráci Centra pre filantropiu a Nadácie Tipsport spolu s odborníčkami na mimovládny neziskový sektor z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, doc. Ing. Máriou Murray Svidroňovou, PhD. a doc. PhDr. Alžbetou Brozmanovou Gregorovou, PhD., vznikla detailná analýza verejne dostupných dát a identifikoval sa súčasný stav, trendy a potenciál v oblasti finančného darcovstva a daňovej asignácie na Slovensku.

,,Mapu darcovstva považujeme za dôležitý krok k rozvoju filantropie na Slovensku. Poskytuje darcom, verejnoprospešným organizáciám a verejnosti transparentné informácie o filantropických zdrojoch, vďaka ktorým občiansky sektor zabezpečuje realizáciu spoločensky prospešných projektov v našej krajine,“

hovorí Lucia Štefánková, správkyňa Nadácie Tipsport.

,,V našej krajine chýbalo komplexné spracovanie tejto témy. Neexistovali žiadne pravidelné analýzy, na základe ktorých by sme mohli identifikovať trendy v oblasti tretieho sektora na Slovensku. Detailná analýza verejne dostupných dát identifikuje súčasný stav, trendy a potenciál v oblasti finančného darcovstva a daňovej asignácie na Slovensku,“

dodáva Zuzana Thullnerová, riaditeľka Centra pre filantropiu.

Zozbierané údaje a informácie o nadáciách a darcovstve sú zverejnené v správe, ktorá poskytuje unikátne a aktuálne dostupné údaje o darcovstve a rovnako vo forme mapy darcovstva, ktorá bola inšpirovaná podobnými výskumami z českého prostredia.

Rastúci trend v oblasti daňovej asignácie

Ako z analyzovaných dát vyplýva, zhruba štvrtinu (25,1 percenta) príjmov tvorili príjmy z asignácie dane, ktoré predstavujú nepriamu finančnú podporu zo strany štátu. Objem asignovanej dane stúpa a oproti roku 2021 je vyšší o viac ako 800 000 eur. Rovnako stúpa počet asignujúcich fyzických aj právnických osôb. Analyzované dáta však ukázali aj to, že oproti roku 2021 klesol počet príjemcov asignovanej dane.

Celkové príjmy nadácia v roku 2022 boli pritom viac ako 97 miliónov eur. Ak sa na ich prerozdeľovanie pozrieme cez optiku verejnoprospešného účelu, dáta nám ukazujú, že najväčší objem financií bol prerozdelený v prospech vzdelávania, na podporu a ochranu zdravia a sociálnu pomoc.

Nedôvera ako bariéra darcovstva

Súčasťou analýzy bol aj reprezentatívny prieskum realizovaný v spolupráci s agentúrou FOCUS s cieľom získať aktuálny obraz o stave darcovstva na Slovensku.

Napriek tomu, že v posledných rokoch môžeme vidieť pribúdajúci trend online darcovstva, z analyzovaných dát vyplýva, že stále prevažujú osobné formy darovania. Viac ako polovica opýtaných darovala prostredníctvom verejnej zbierky na ulici a 40 percent ľudí preferovalo osobné odovzdanie daru.

Medzi najvýznamnejšie bariéry darcovstva patrí nedôvera, ktorá sa spája s nedôverou voči využitiu financií, ľuďom, ale aj s nedôverou voči mimovládnym organizáciám. Naopak, najväčšou motiváciou pre ľudí k tomu, aby darovali, je snaha podporiť tých, ktorí majú v živote menej šťastia ako oni sami. To podporujú aj dáta za rok 2023, kedy finančné a materiálne dary smerovali najčastejšie do oblasti sociálnych služieb a sociálnej pomoci, zdravia, rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci.

V minulom roku bola zverejnená prvá správa o filantropii s dátami za rok 2021. Nadácia Tipsport plánuje správy zverejňovať každý rok, a to s cieľom poskytnúť verejnosti objektívny, prehľadný a vecný obraz o stave finančného darcovstva a daňovej asignácie na Slovensku.

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.