Prejsť na hlávný obsah

Pomáhame pomáhať už 20 rokov

Správa o činnosti Nadačného fondu Kaufland za rok 2022

Nadačný fond Kaufland pri Nadácii Centra pre filantropiu vznikol v roku 2018 ako zjednotenie filantropických aktivít, ako aj aktivít spoločensky zodpovedného podnikania spoločnosti Kaufland Slovenská republika v.o.s..

Nadačný fond podporuje aktivity v oblastiach:

 • ochrana a podpora zdravia
 • podpora a rozvoj telovýchovy / športu
 • podpora a poskytovanie sociálnej pomoci
 • zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt
 • podpora vzdelávania
 • ochrana ľudských práv
 • ochrana a tvorba životného prostredia
 • rozvoj a podpora vedy
 • organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti a jej rozvoj.

Účel fondu je napĺňaný prostredníctvom:

 • podpory partnerských projektov iných mimovládnych organizácií v Otvorenom grantovom programe;
 • grantového programu Nízkoprahové programy pre deti a mládež, 2.ročník;
 • zamestnaneckého grantového programu Sľubné talenty, 5. ročník.

A. Nadačný fond Kaufland, Otvorený grantový program 2022

V Otvorenom grantovom programe sa zameriavame na podporu rozličných projektov verejnoprospešných inštitúcií, ktoré prispievajú k zlepšovaniu kvality života v komunite. Dlhodobo venujeme našu podporu aktivitám Slovenského Červeného kríža, ktoré majú za cieľ skvalitnenie terénnej sociálnej služby a poskytovanie pomoci pre ľudí v núdzi.

Dlhodobo podporujeme aktivity občianskeho združenia Skutočne zdravá škola zamerané na zdravé stravovanie pre deti na základných školách. Tento projekt sa zameriava na výučbu zdravých stravovacích návykov a poskytovanie zdravých stravovacích možností pre deti v rámci školského stravovania. Veríme, že takýto prístup k stravovaniu detí pomôže zlepšiť ich fyzické a psychické zdravie a prispieva k rozvoju zdravého životného štýlu už od najútlejšieho veku.

V roku 2022 sme venovali pozornosť podpore dobrovoľníckych centier, ktoré udeľujú ocenenie Srdce na dlani a poskytujú podporu pre dobrovoľníkov. Veríme, že takéto projekty sú dôležité pre rozvoj solidarity a občianskej angažovanosti v komunite a pomáhajú vytvárať silnú a zjednotenú komunitu.

16 žiadostí

Počet predložených žiadostí

16 projektov

Počet podporených projektov

158 417,85 €

Vyčlenená suma

Táto činnosť predstavuje priamy vzťah k účelu Nadácie CpF. Táto aktivita napĺňa účel: ochrana zdravia; podpora vzdelávania; poskytovanie sociálnej pomoci; organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti; ochrana a tvorba životného prostredia.

Predložené žiadosti posudzovala po obsahovej stránke hodnotiaca komisia v zložení: 

 • Samuel Machajdík
  Kaufland Slovenská republika v.o.s. 
 • Martina Machánková
  Kaufland Slovenská republika v.o.s.
 • Nikoleta Loerincová
  Kaufland Slovenská republika v.o.s.

Na stiahnutie

B. Grantový program Nízkoprahové programy pre deti a mládež, 2.ročník

V roku 2022, po druhý krát vyhlásil Nadačný fond Kaufland grantový program „Nízkoprahové programy pre deti a mládež“ s cieľom podporiť mimovládne organizácie poskytujúce nízkoprahové programy, zamerané na cieľovú skupinu neorganizovaných detí a mládeže formami kontaktnej práce, sociálnej pomoci a psychosociálnej podpory, kombinované s ponukou zaujímavých voľnočasových aktivít.

Deti a mládež majú dnes dostatok možností trávenia voľného času, zväčša pri organizovaných krúžkoch, ktoré ponúkajú školy, ZUŠ, centrá voľného času, športové kluby a podobne. Tieto aktivity však nie sú pre každého. Prekážkou môžu byť financie, ale aj to, že organizované aktivity neoslovujú všetky deti a mladých ľudí. Alternatívou sú miesta, kde môžu tráviť čas tak, ako chcú a zároveň mať možnosť porozprávať sa o tom, čo ich práve zaujíma či trápi.

Cieľom programu je doplniť nedostatočné ponuky voľnočasových aktivít na miestnej a lokálnej úrovni, vytvoriť bezpečné miesto pre deti a mladých ľudí na trávenie voľného času, vychovať mládež k participácii v rozhodovacích procesoch, poskytnúť prístupnú krízovú intervenciu a poradenstvo v ťažkých životných situáciách, vytvoriť kontakt s mladými ľuďmi v ich prirodzenom prostredí a slúžiť ako primárna prevencia sociálno-patologických javov.

K dátumu uzávierky 8. marca 2022 bolo predložených 19 žiadostí, ktorých celková požadovaná suma bola vo výške 53 335,72 eur.

19 žiadostí

Počet predložených žiadostí

11 projektov

Počet podporených projektov

27 089,00 €

Vyčlenená suma

Táto činnosť predstavuje priamy vzťah k účelu Nadácie CpF. Táto aktivita napĺňa účel: podpora vzdelávania; poskytovanie sociálnej pomoci; ochrana a podpora zdravia; podpora a rozvoj športu.

Predložené žiadosti posudzovala po obsahovej stránke hodnotiaca komisia v zložení: 

 • Marina Bartoňová
  Kaspian, občianske zduženie
 • Zuzana Thullnerová
  Nadácia Centra pre filantropiu
 • Jana Hlavatá
  Kaufland Slovenská republika v.o.s. 
 • Jana Strižová
  Kaufland Slovenská republika v.o.s.
 • Michal Golian
  Kaufland Slovenská republika v.o.s. 
 • Andrej Kulaviak
  Kaufland Slovenská republika v.o.s. 
 • Iveta Hollá
  Kaufland Slovenská republika v.o.s. 
 • Martina Machánková
  Kaufland Slovenská republika v.o.s.

Na stiahnutie

C. Zamestnanecký grantový program Sľubné talenty, 2022, 5. ročník

Zámerom programu bolo podporiť talentované deti zamestnancov spoločnosti Kaufland a umožniť im realizáciu aktivít, ktoré prispievajú k rozvoju ich talentu. Chceme nachádzať a finančne podporiť mladých, výnimočne nadaných umelcov, športovcov alebo vedcov, ktorí navštevujú základnú školu, gymnázium, strednú odbornú školu alebo odborné učilište, s cieľom vytvoriť priestor na rozvoj ich potenciálu a poskytnúť im možnosti na sebarealizáciu.

Podporu rozvoja mladých talentovaných ľudí považujeme za hlavný predpoklad pre rýchlejší rozvoj celej spoločnosti. Veríme, že investícia do podpory ambicióznych mladých ľudí, ktorí sa raz môžu stať priekopníkmi vo svojom odbore, je správna a bude dobre využitá.

K dátumu uzávierky 30. októbra 2022 bolo predložených 90 žiadostí, ktorých celková požadovaná suma bola vo výške 43 503,00 eur.

90 žiadostí

Počet predložených žiadostí

55 projektov

Počet podporených projektov

25 000,00 €

Vyčlenená suma

Táto činnosť predstavuje priamy vzťah k účelu Nadácie CpF. Táto aktivita napĺňa účely: zachovanie kultúrnych hodnôt; podpora športu; podpora vzdelávania.

Predložené žiadosti posudzovala po obsahovej stránke hodnotiaca komisia v zložení:

 • Jana Hlavatá
  Kaufland Slovenská republika v.o.s.
 • Matúš Zavarský
  Kaufland Slovenská republika v.o.s.
 • Michal Golian
  Kaufland Slovenská republika v.o.s.
 • Andrej Kulaviak
  Kaufland Slovenská republika v.o.s.
 • Iveta Hollá
  Kaufland Slovenská republika v.o.s.
 • Martina Machánková
  Kaufland Slovenská republika v.o.s.
 • Mária Bučinská
  Kaufland Slovenská republika v.o.s.
 • Nikoleta Lorincová
  Kaufland Slovenská republika v.o.s.

Na stiahnutie

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.