Prejsť na hlávný obsah

Pomáhame pomáhať už 20 rokov

Nadačný fond Kaufland otvára nový grantový program podpory terénnych sociálnych služieb

Nadačný fond Kaufland pri Nadácii Centra pre filantropiu od svojho vzniku v roku 2018 podporuje terénne sociálne služby poskytované Slovenským Červeným krížom. Tie sú určené pre ľudí v núdzi, ktorí nemajú možnosť dostať sa na zvolené miesto bez pomoci, ide o návštevy zdravotníckych zariadení, cesty na úrady, súdy, do poisťovní, či za rodinnými príslušníkmi. Kaufland Slovenská republika v.o.s. a Nadačný fond Kaufland doteraz prispeli Slovenskému Červenému krížu na kúpu 30 nových terénnych vozidiel pre 26 územných celkov, vďaka ktorým mohli spolky zvýšiť kvalitu aj kvantitu poskytovaných terénnych sociálnych služieb.

V roku 2024 sa Nadačný fond Kaufland rozhodol rozšíriť finančnú podporu aj pre ďalšie mimovládne neziskové organizácie, ktoré poskytujú terénne sociálne služby pre osoby so zdravotným znevýhodnením. Preto otvára nový grantový program Zelená pre terénne sociálne služby s vyčlenenou celkovou sumou podpory 40 000 €. Finančné prostriedky budú poskytnuté z prijatého podielu zaplatenej dane z príjmov.

Cieľom programu je umožniť organizáciám a zariadeniam sprístupniť občanom žijúcim v rôznych sociálnych podmienkach existujúce spoločenské zdroje, a podporiť možnosť žiť kvalitný, dôstojný život.

Projekty môžu predkladať organizácie, ktoré poskytujú svojim klientom a klientkam terénnu sociálnu službu a vykonávajú ďalšie odborné činnosti zamerané na:

 • sociálne začlenenie,
 • zmiernenie negatívnych dôsledkov a rizík životných situácií sociálne vylúčených ľudí,
 • zmiernenie nerovnosti vrátane nerovného prístupu k vzdelaniu, bývaniu, sociálnej ochrane, zdravotnej starostlivosti a zamestnaniu,
 • priblíženie ťažko dostupných služieb klientom a klientkam, rodinám a komunitám,
 • rozvoj sociálnych kompetencií klientov a klientok.

V grantovom programe budú podporené projekty zamerané na jednu či viacero z uvedených oblastí činností:

 • základné sociálne poradenstvo,
 • špecializované sociálne poradenstvo,
 • pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,
 • sociálnu rehabilitáciu,
 • rozvoj pracovných zručností,
 • preventívne aktivity,
 • pomoc pri pracovnom uplatnení,
 • poskytovanie osobného vybavenia, nevyhnutného ošatenia a obuvi, prepravy, rozvozu stravy, podpory samostatného bývania, a podobne.

Maximálna výška podpory na jeden projekt je 1 500 – 3 000 €.

Svoje projekty môžete podávať prostredníctvom elektronického formulára

do 26. marca 2024 do 23:59.

 

Nadačný fond Kaufland podporí vybrané projekty celkovou sumou

40 000 €.

Program je určený pre občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, organizácie registrované podľa Zákona c. 116/85 Zb. o podmienkach činnosti organizácii s medzinárodným prvkom, združenia právnických osôb a účelové zariadenia cirkvi a náboženskej spoločnosti. Organizácie musia mať terénne sociálne služby registrované v Informačnom systéme sociálnych služieb MPSVaR SR minimálne 2 (dva) posledné roky a musia mať poskytovanie sociálnych služieb registrované v zakladacej listine/štatúte/stanovách/inom zriaďovacom dokumente žiadateľa.

Podrobnejšie informácie sa dozviete v priloženej grantovej výzve alebo na webovej stránke Nadačného fondu Kaufland.

Na stiahnutie

Zdroj foto: Slovenský červený kríž

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.