Prejsť na hlávný obsah

Pomáhame pomáhať už 20 rokov

Rok 2022 bol pre nás v CpF výnimočný. Prečítajte si viac o tom, čo všetko sa nám počas neho podarilo.

V roku 2022 sme oslávili 20 rokov, spísali naše know-how, spustili nový web, zmenili grafickú identitu, oslovili množstvo darkýň a darcov a zrealizovali zaujímavé grantové programy. Bol to intenzívny rok.

V roku 2022 sme oslávili už 20. výročie vzniku Centra pre filantropiu. Verejnoprospešné činnosti, ktoré vykonávame vychádzajú z princípu pomáhame pomáhať. Okrem toho, že aktívne prispievame k rozvoju a kultivácii darcovstva a filantropie, máme vytýčený jasný cieľ. Chceme dosiahnuť, aby sa darcovstvo stalo bežnou súčasťou života občanov aj firiem.

Uvedomujeme si, že ide o náročnú úlohu, a preto sa o jej zvládnutie snažíme viacerými spôsobmi. V prvom rade spájame tých, ktorí chcú darovať svoje zdroje, s tými, ktorí pomoc potrebujú. Ďalej rozvíjame a rozširujeme myšlienkový i fyzický priestor pre pôsobenie aktívnych ľudí vo verejný prospech. 

Nuž a v neposlednom rade sami poskytujeme všeobecne prospešné služby v troch základných oblastiach: podpora filantropie, rozvoj online darcovstva a osveta vo sfére aktívneho občianstva.

  • Podpora firemnej filantropie

Jedným z našich hlavných cieľov je podpora organizovaného darcovstva. Spolupracujeme preto s firemnými nadáciami, ktoré sa v rámci svojej firemnej či organizačnej stratégie venujú filantropii, darcovstvu, rozvoju neziskového sektora a občianskej spoločnosti, či podpore verejnoprospešných tém.

Veríme, že dobročinnosť firiem dokáže efektívne prepojiť podnikateľskú sféru s potrebami spoločnosti. Mnohé podniky sa chcú dobrovoľne angažovať vo verejnoprospešných projektoch, aby podporili rozvoj komunity, v ktorej pôsobia. Tieto ich aktivity sú nad rámec komerčnej činnosti firmy, aj keď spolu neraz súvisia.

Dobrým signálom je tiež to, že mnohé spoločnosti poskytujú svoje prostriedky racionálnym spôsobom, čo znamená, že chcú podporovať najmä riešenia, ktoré vedú priamo ku koreňu problému. Výsledkom je, že firemné darcovstvo, ktoré sa snažíme rozvíjať, poskytuje svoje cielene a dlhodobo.

  • Rozvoj online darcovstva od individuálnych darcov

Centrum pre filantropiu zastrešuje dva projekty, ktorých cieľom je podpora online darcovstva. Prvým je darcovský systém DARUJME.sk a druhým crowdfundingová platforma StartLab.

DARUJME.sk = Brána do sveta online darcovstva

Od roku 2012 prevádzkujeme najväčší darcovský systém na Slovensku – DARUJME.sk. Naším cieľom je, aby neziskovým organizáciám uľahčil prijímanie darov v online priestore a darcom poskytol jednoduchý a bezpečný spôsob, ako môžu podporiť overené organizácie.

DARUJME.sk v súčasnosti využívajú stovky neziskoviek, ktoré vďaka nemu môžu prijímať jednorazové aj pravidelné dary od individuálnych darcov. Organizácie si jednoducho vytvoria darovaciu stránku, ktorú si umiestnia na svoj vlastný web. Celý proces je veľmi jednoduchý – nie je nutné nič programovať ani uzatvárať zmluvy s bankami.

StartLab = Priestor pre podporu dobrých vecí

Crowdfundingová platforma StartLab ponúka od roku 2015 unikátny priestor na alternatívne získavanie financií pre rôzne typy verejnoprospešných projektov a aktivít. Verejnosť môže tieto projekty podporiť prostredníctvom tzv. kampaní a vybrať si za to niektorú zo zaujímavých odmien. Kampane, ktoré prebiehajú na StartLabe, majú väčšinou lokálny charakter, čo znamená, že podporovatelia prispievajú predovšetkým na zlepšenie kvality života na Slovensku.

Od svojho vzniku pomohol StartLab získať financie na realizáciu stoviek takýchto zámerov. Ide o prvú platformu fungujúcu na princípe odmenového crowdfundingu, ktorá sa na Slovensku dokázala presadiť.

  • Osveta v oblasti aktívneho občianstva

Centrum pre filantropiu sa počas svojej 20-ročnej existencie snaží v maximálnej miere podporovať myšlienky participatívnej demokracie a zvyšovať účasť občanov na rozhodovaní o otázkach verejného záujmu. Využívame na to niekoľko nástrojov:

Networking

Považujeme za veľmi dôležité udržiavať a rozvíjať vzťahy s podobnými organizáciami ako je tá naša, a to nielen na Slovensku, ale tiež v medzinárodnom meradle. Robíme to s vidinou výmeny cenných skúseností a ich reflexie. Z tohto dôvodu sme členmi či spoluzakladateľmi viacerých iniciatív:

Platforma pre demokraciu

Platforma je neformálna platformu 52 občianskych iniciatív a mimovládnych neziskových organizácií, ktorá sa aktívne podieľa na ochrane a rozvoji občianskej spoločnosti na Slovensku.

Rada vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie

Podieľame sa na pripomienkovaní koncepčných dokumentov týkajúcich sa otvoreného vládnutia a rozvoja občianskej spoločnosti a na ďalších aktivitách pracovných skupín ňou vytvorených.

Komisia monitorovacieho výboru Programu Slovensko

Zuzana Thullnerová je členkou hodnotiacej komisie k výberu zástupcov občianskej spoločnosti. Komisia je zriadená pri Úrade splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti. V roku 2022 vyberala členov a členky do viacerých monitorovacích výborov.

Nezávislý monitorovací tím pre fondy EÚ

Podieľame sa na podpore demokratickej účasti verejnosti na programovaní verejných fondov, presadzovaní súladu medzi správou verejných fondov a verejným záujmom, vykonávaní nezávislých monitoringov, navrhovaní zlepšení v týchto oblastiach či informovaní verejnosti.

Asociácia firemných nadácií a nadačných fondov

Prispievame ku kultivácii nadačného prostredia a podpore firemného darcovstva na Slovensku.

Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií

Podporujeme vytváranie priaznivého prostredia pre rozvoj dobrovoľníctva na Slovensku.

Philea – Philanthropy Europe Association

Od roku 2018 ako členská organizácia prispievame do dialógu o podpore a ochrane filantropického prostredia v európskom kontexte.

Worldwide Initiatives for Grantmaker Support (WINGS)

Podieľame sa na vytváraní príležitostí na vzájomné učenie sa a podporu, vzájomnú spoluprácu a posilňovanie filantropie v globálnom meradle.

Výskumná a analytická publikačná činnosť

K 20. výročiu svojho vzniku sme sa rozhodli, že najlepšou formou oslavy bude obdarovať iných. Za naše fungovanie od roku 2002 sme nazbierali množstvo skúseností a know-how z rôznych oblastí, v ktorých dlhodobo pôsobíme: Spísali sme ich do štyroch publikácií:

Vzdelávacie podujatia

S cieľom posilniť postavenie mimovládnych neziskových organizácií v spoločnosti organizujeme každoročne niekoľko tematických akcií. Pravidelne vzdelávame mimovládne organizácie v témach online fundraisingu a crowdfundingu. Zrealizovali sme viac ako 10 prednášok v téme darcovstva, filantropie a fundraisingu na vysokých školách SR.

Poradenstvo

Konzultáciám a monitoringu právnych a daňových rámcov pre občiansku spoločnosť sa v Centre pre filantropiu venujeme vyše 20 rokov. Odpovede na otázky ako založiť mimovládnu neziskovú organizáciu, aké sú zákonné povinnosti takejto organizácie či ako napísať dobrý projekt, poskytujeme organizáciám pro bono.

Ak sa chcete dozvedieť viac o nasej práci za uplynulý rok pozrite si výročné správy Centra pre filantropiu n.o. a Nadácie Centra pre filantropiu.

V roku 2022 Centrum pre filantropiu oslávilo 20. výročie svojho vzniku. Počas svojej existencie zdolávalo rôzne výzvy a vďaka svojím zamestnancom a partnerom posúvalo dôležité témy vpred. Na tejto ceste sme nadobudli mnoho skúseností, ktoré chceme naďalej zdieľať a posúvať bližšie k vám. A preto sledujte našu prácu, aktivity našich projektov, DARUJME.skStartLabu, aj ďalšie kroky v rámci našich partnerstiev.

Foto: Archív CpF n.o.


Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.