Prejsť na hlávný obsah

Pomáhame pomáhať už 20 rokov

Tu sa nám páči, tu chceme žiť

Tu sa nám páči, tu chceme žiť

V roku 2020 vyhlasujeme už 13. ročník programu TU SA NÁM PÁČI, TU CHCEME ŽIŤ.

Základnou misiou programu, ktorú sa už 13. rok snažíme napĺňať, je podporovať občiansku angažovanosť, neziskové organizácie, obce, ktorí nezostávajú pri tom že sú nespokojní vo svojom prostredí kde žijú, pretože cez starý drevený most sa už nedá prejsť, z historicky významného minerálneho prameňa sa nedá napiť, či v parku si posedieť na lavičke…, ale rozhodnú sa veci zmeniť a využiť na to svoje nápady, vedomosti, zručnosti, schopnosť strhnúť iných ľudí pre dobrú vec…

V dvanástich predošlých ročníkoch sme podporili 149 projektov v sume 185-tisíc . Poskytovaním malých grantov môžeme pomôcť budovať oporné body v našich komunitách. Chceme, aby verejné priestranstvá spĺňali predstavy tých, pre ktorých majú aj inú ako úžitkovú hodnotu. Často je to hodnota umelecká, estetická, ale aj hodnota symbolická, či hodnota presahujúca vieru, tradíciu alebo len dobrý pocit. Následne sme radi, že sa ľuďom páčia miesta, kde žijú.

Popis programu

Základnou ideou programu je rozvoj komunitného života a aktívna účasť ľudí na spravovaní komunity. Dôležitá je ich ochota pomôcť pri premene verejného priestranstva svojou dobrovoľníckou prácou, materiálnou pomocou, myšlienkami či nápadmi.

Obmedzenia v čase korana krízy nás zasiahli naprieč celou spoločnosťou. Stretávanie sa a komunitný život boli výrazne obmedzené. Ale aj v týchto časoch si mnohí jednotlivci a skupiny ľudí navzájom pomáhali, aby toto obdobie prekonali. Opatrenia sa postupne uvoľňujú. Zároveň sa otvára priestor pre nové príležitosti. Týmto grantovým programom oslovujeme aktívnych ľudí, ktorí pomáhajú pri vzniku zmysluplných, funkčných verejných priestranstiev – miest, kde žijú.

V roku 2020 je na podporu projektov vyčlenených 13 000 eur. Maximálna výška podpory na jeden projekt je 1200 eur.

Podporíme projekty verejnoprospešného charakteru, ktoré vychádzajú z potrieb miestnej komunity, smerujú k zvyšovaniu kvality života obyvateľov a budú realizované formou dobrovoľníckej práce.

Aké projekty môžu byť podporené

 • Verejné priestory, ktoré sú navrhnuté, využívané a udržiavané miestnou komunitou.
 • Komunitné aktivity, ktoré umožňujú fungovanie komunitných, susedských a iných iniciatív.
 • Komunitné priestory, centier, klubovní, ktoré poskytujú priestor pre aktivity, či stretávanie sa.

Radi podporíme napríklad:

 • úpravu alebo opravy existujúcich verejných priestorov alebo zariadení 
  starej fontány, parku, dreveného mosta, malého kostolíka, pútača na miestnu atrakciu, zaujímavú technickú pamiatku …
 • vytváranie miest pre stretávanie sa miestnej komunity 
  pódium pre ochotnícke divadlo, skateboardová plocha, plochy pre letné a zimné klzisko, značenie na miestnom náučnom chodníku, historická lavička …
 • iné nápadité zlepšenia verejne využívaných priestorov vo vašej komunite
  ktoré rozširujú tradície a miestne zvyklosti, prispievajú k zvýšeniu atraktivity komunity či regiónu a ktoré sú v súlade s trvalo udržateľným rozvojom.

Realizácia projektu musí byť naplánovaná v období od 1. augusta do 31. decembra 2020.

Kto sa môže zapojiť

 • mimovládne organizácie
  občianske združenia, nadácie, spolky, neziskové organizácie, neinvestičné fondy
 • kultúrne inštitúcie
  knižnice, múzeá, hudobné centrá, hvezdárne, divadlá
 • samospráva
  obce, mestá
 • neformálne skupiny občanov 
  zastúpené fyzickou osobou

Kritéria hodnotenia projektov

Predložené projekty budú posudzované podľa nasledovných kritérií:

 • Projekt je realizovateľný a odráža potreby, záujmy, názory, predstavy ľudí z komunity.
 • Projekt napĺňa potreby cieľovej skupiny, pre ktorú je určený.
 • Priestor, zariadenie, objekt je verejne prístupný každému, kto má o jeho využívanie záujem.
 • Projekt prispieva k rozvoju regiónu a zvyšuje atraktivitu danej lokality.
 • Projekt je realizovaný formou dobrovoľníckej práce.
 • Požadované finančné prostriedky sú v súlade s potrebami a cieľom projektu.
 • V prípade, že je to nevyhnutné projekt obsahuje súhlas samosprávy a iného kompetentného orgánu.

3 stupne hodnotenia:

 • Nadácia Centra pre filantropiu vyhodnotí kompletnosť žiadosti a splnenie základných kritérií programu,
 • projekty bude hodnotiť odborná hodnotiaca komisia zložená z aktívnych ľudí, ktorí už podobné projekty realizovali v minulosti a pracujú v téme komunitného a regionálneho rozvoja, zástupcovia spoločnosti Baumit s.r.o. a Nadácie Centra pre filantropiu,
 • projekty navrhnuté na podporu vyhodnotí Správna rada Nadácie Centra pre filantropiu.

Účel využitia finančných prostriedkov

Finančné prostriedky budú poskytované na materiálne a organizačné zabezpečenie súvisiace s realizáciou plánovanej aktivity. Maximálna výška poskytnutého grantu je 1200 eur.

V programe nepodporíme:

 • budovanie infraštruktúry – plynofikácia, rozvoj kanalizačnej siete, výstavba ciest, osvetlenia a pod.;
 • budovanie a rekonštrukciu detských ihrísk (keďže neslúžia všetkým generáciám);
 • projekty realizované dodávateľsky, len nákup vybavenia alebo zariadenia bez nadväzných verejnoprospešných a dobrovoľníckych aktivít;
 • zveľaďovanie súkromného majetku, projekty realizované na súkromných pozemkoch fyzických osôb;
 • projekty ideologicky alebo extrémisticky zamerané, projekty v rozpore s morálnym, mravným a korektným správaním;
 • projekty, ktoré slúžia úzkej, uzavretej cieľovej skupine, a teda nie sú verejnoprospešného charakteru.

Ak ste sa rozhodli predložiť projekt

Ak vás program zaujal a rozhodli ste sa zapojiť, prosíme vás, aby ste:

 • navštívili internetovú stránku https://nadaciacpf.egrant.sk (týmto spôsobom je to jediná možnosť ako sa zapojiť, neposielajte nám prosím nič poštou ani e-mailom)
 • zaregistrovali sa do grantového programu NF Baumit – Tu sa nám páči tu chceme žiť podľa uvedených jednotlivých krokov
 • vyplnili všetky potrebné položky, nahrali potrebné prílohy a vypĺňaniu venovali dostatočný záujem a čas. Nekompletné žiadosti nebudú posudzované.

Otázky vo formulári pokrývajú tieto oblasti:

1 Zhrnutie žiadosti

Stručný a výstižný opis aktivity, čo bude výsledkom zrealizovaného projektu.

2 Údaje o predkladateľovi

V krátkosti napíšte informácie o organizácii, príp. iniciatíve ktorá žiada podporu.

3 Vaše dôvody 

Prečo chcete projekt realizovať.

4 Informácie o plánovanom projekte

 • Opis Vášho projektu/aktivity,
 • Napíšte, čo chcete projektom zmeniť alebo zlepšiť, aké sú vaše ciele, akými prostriedkami plánujete stanovené ciele dosiahnuť,
 • Kto a aký bude mať prínos z Vášho projektu,
 • Časový plán – začiatok a ukončenie projektu, dôležité udalosti.

5 Rozpočet

Vyplníte rozpočtovú tabuľku, ktorá tvorí súčasť formulára.

6 Prílohy

Dokument o registrácii subjektu (stanovy/štatút/nadačná listina/registračná listina) Dekrét o menovaní štatutárneho zástupcu, Potvrdenie o pridelení IČO, Doklad o vedení účtu

Predloženie projektov

Projekt predložte najneskôr do 13. júla 2020 (pondelok) do 24,00 hod.

Konzultácia nie je povinná

Zuzana Thullnerová

Riaditeľka Centra pre filantropiu n.o. a správkyňa Nadácie Centra pre filantropiu

Výsledky o podporení alebo nepodporení projektu budú zverejnené od  27. júla 2020 a následne odoslané e-mailom všetkým žiadateľom. V prípade, že bude Váš projekt podporený, bude s Vami podpísaná zmluva o poskytnutí finančného

Dôležité termíny

NázovHarmonogramPopis
Vyhlásenie programu1. júna 2020Registrácia na https://nadaciacpf.egrant.sk, vyplnenie online formulára
Uzávierka predkladania projektov13. júla 2020do 24,00 hod. (streda)Na https://nadaciacpf.egrant.sk, vyplnenie online formulára, program: Tu sa nám páči, tu chceme žiť, 13. ročník Neúplné žiadosti nebudú posudzované!
Vyhlásenie výsledkov27. júla 2020Výsledky budú zverejnené na https://nadaciacpf.egrant.sk a následne odoslané e-mailom všetkým žiadateľom
Príprava zmluvných podkladov27.- 31. júla 2020príprava Zmlúv o poskytnutí finančných prostriedkov na realizáciu projektov
Realizácia podporených aktivít1. augusta – 31. decembra 2020Projekt je možné realizovať a prostriedky použiť len v tomto časovom vymedzení, t.j. po podpise Zmluvy a po prevode financií.

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.