Prejsť na hlávný obsah

Pomáhame pomáhať už 20 rokov

Správa o činnosti Nadačného fondu Kaufland za rok 2021

Nadačný fond Kaufland pri Nadácii Centra pre filantropiu vznikol 2.7.2018 ako zjednotenie filantropických aktivít, ako aj aktivít spoločensky zodpovedného podnikania spoločnosti Kaufland Slovenská republika v.o.s..

Nadačný fond podporuje aktivity v oblastiach:

 • ochrana a podpora zdravia
 • podpora a rozvoj telovýchovy / športu
 • podpora a poskytovanie sociálnej pomoci
 • zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt
 • podpora vzdelávania
 • ochrana ľudských práv
 • ochrana a tvorba životného prostredia
 • rozvoj a podpora vedy
 • organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti a jej rozvoj.

Účel fondu je napĺňaný prostredníctvom:

 • podpory partnerských projektov iných mimovládnych organizácií,
 • grantových programov,
 • správy agendy individuálnych žiadateľov Nadáciou CpF.

A. Nadačný fond Kaufland, Otvorený grantový program 2021

V Otvorenom grantovom programe boli v roku 2021 podporené dva projekty – projekt Slovenského červeného kríža, zameraný na skvalitnenie terénnej sociálnej služby a projekt Skutočne zdravej školy, zameraný na vzdelávanie v oblasti zdravého stravovania.

Územné spolky SČK poskytujú širokú paletu terénnych sociálnych služieb na celom území Slovenska. Prepravnú službu v súčasnosti poskytuje viac ako 15 územných spolkov SČK. Nákupom ďalších moderných a špeciálne upravených vozidiel mohol SČK podporiť kvalitu a rozšíriť poskytovanie prepravnej služby a ďalších terénnych sociálnych služieb, čo sa v čase pandémie výrazne osvedčilo. Pomohli sme tak ešte väčšiemu množstvu ľudí v ďalších regiónoch, ktorí sú na takúto pomoc odkázaní. Patria sem ľudia, ktorí sú dlhodobo v nepriaznivej sociálnej situácii kvôli svojmu veku, zdravotnému postihnutiu, či dlhodobo nepriaznivému zdravotnému stavu. Vďaka prepravnej službe pomáha SČK znižovať ich izolovanosť a umožňuje im zapájať sa do spoločenského života. Finančné prostriedky boli použité na nákup nových vozidiel na zabezpečovanie prepravnej služby.

Druhý projekt združenia Skutočne zdravá škola komplexne rozvíja kultúru stravovania vo všetkých ekologických, ekonomických, sociálnych a zdravotných súvislostiach na slovenských školách. Vďaka realizovaným aktivitám pomáha v rozvoji kultúry zdravého stravovania a učí žiakov, odkiaľ jedlo pochádza, ako vzniká, ako vplýva na náš organizmus, ale aj to, ako ovplyvňuje svet, v ktorom žijeme. Zároveň pomáha dostať kvalitné, čerstvé a sezónne produkty od domácich výrobcov a pestovateľov do slovenských škôl a zvyšovať tak úroveň školského stravovania.

Výstupom zrealizovaného projektu Skutočne zdravá škola je 59 zapojených škôl do certifikačného procesu SZŠ programu, z toho 4 bronzové Skutočne zdravé školy s certifikátom. Ďalším výstupom je vytvorenie metodologických materiálov v rozsahu cca 200 normostrán voľne dostupných verejnosti a školám na www.skutocnezdravaskola.sk (v počte rozsiahlych 12 metodických materiálov a pracovných listov na tému výživa, zdravý životný štýl, školské stravovanie, potravinová gramotnosť, školské potravinové trhy, návštevy fariem, školská úžitková záhrada). Vďaka projektu sa podarilo vyškoliť 8 regionálnych koordinátorov. Zrealizoval sa prieskum na vzorke cca 1369 detí, pri zbere dát realizátori aktívne spolupracovali so 63 pedagogickými a nepedagogickými pracovníkmi. Výstup prieskumu vyšiel v podobe výskumnej správy v rozsahu 43 slidov a 34 stranovej prezentácie/záverečnej správy. Vznikla brožúrka o vzťahu detí k zdravému životnému štýlu v nádväznosti na program SZŠ v rozsahu 32 strán, formát A5, ktorá bola distribuovaná elektronicky všetkým koordinátorom zberu dát po celom Slovensku (63), školám zapojeným do programu SZŠ. Zrealizoval sa 1 webinár k výstupom prieskumu, na ktorý sa registrovalo 113 ľudí a na YouTube kanáli Skutočne zdravej školy má zo záznamu 76 videní.

Víziou do budúcna je zapájať do programu ďalšie školy, vytvoriť fungujúcu a stabilnú komunitu regionálnych koordinátorov, učiteľov, rodičov a zástupcov orgánov štátnej správy, ktorí budú zabezpečovať neustále zdieľanie inovácií v oblasti školského stravovania a motivovať ďalšie školy vstúpiť do programu.

2 žiadosti

Počet predložených žiadostí

2 projekty

Počet podporených projektov

111 277,60 €

Vyčlenená suma

Predložené žiadosti posudzovala po obsahovej stránke hodnotiaca komisia v zložení: 

 • Samuel Machajdík
  Kaufland Slovenská republika v.o.s. 
 • Martina Machánková
  Kaufland Slovenská republika v.o.s.

Na stiahnutie

B.1. Nadačný fond Kaufland, Zamestnanecký grantový program Sľubné talenty 2021 

Zámerom je podporiť talentované deti zamestnancov spoločnosti Kaufland a realizáciu aktivít umožňujúcich rozvoj ich talentu. 

Chceme nachádzať a finančne podporovať mladých, výnimočne nadaných umelcov, športovcov alebo vedcov, ktorí navštevujú základnú školu, gymnázium, strednú odbornú školu alebo odborné učilište s cieľom vytvoriť priestor na rozvoj ich potenciálu a poskytnúť im možnosti na sebarealizáciu. 

Podporu rozvoja mladých talentovaných ľudí považujeme za hlavný predpoklad pre rýchlejší rozvoj celej spoločnosti. Veríme, že investícia do podpory ambicióznych mladých ľudí, ktorí sa raz môžu stať priekopníkmi vo svojom odbore, je správna a bude dobre využitá. 

Z uvedeného dôvodu bol vyhlásený tretí ročník zamestnaneckého grantového programu Sľubné talenty.

61 žiadosti

Počet predložených žiadostí

57 projektov

Počet podporených projektov

24 390 €

Vyčlenená suma

Predložené žiadosti posudzovala po obsahovej stránke hodnotiaca komisia v zložení: 

 • Jana Hlavatá
  Kaufland Slovenská republika v.o.s. 
 • Jana Strižová
  Kaufland Slovenská republika v.o.s.
 • Michal Golian
  Kaufland Slovenská republika v.o.s. 
 • Andrej Kulaviak
  Kaufland Slovenská republika v.o.s. 
 • Iveta Hollá
  Kaufland Slovenská republika v.o.s. 
 • Martina Machánková
  Kaufland Slovenská republika v.o.s.

Na stiahnutie

B 2. Nadačný fond Kaufland, Grantová výzva pre zamestnancov Kaufland Slovenská republika s názvom „Kaufland pomáha“

Život prináša rôzne nepredvídateľné situácie a nikdy nevieme, kto z nás, či našich blízkych bude potrebovať pomoc. Program „Kaufland pomáha“ sme spustili s cieľom byť oporou tým z Vás, ktorí potrebujú pomocnú ruku. 

Program bol zameraný na podporu detí a dospelých, ktorí bojujú s ochorením alebo sa ocitli v zdravotne nepriaznivej situácii a potrebujú finančnú pomoc, či už za účelom zlepšenia zdravotného stavu a/alebo, zakúpenia zdravotnej pomôcky.

Program „Kaufland pomáha“ bol určený pre zamestnancov spoločnosti Kaufland Slovenská republika v.o.s., ktorí boli v čase podania žiadosti zamestnanci Kauflandu v hlavnom pracovnom pomere (nie brigádnici) a zároveň neboli  vo výpovednej dobe alebo v skúšobnej dobe. Zamestnanec Kauflandu mohol požiadať o finančnú pomoc pre seba alebo pre svoju blízku osobu.

33 žiadosti

Počet predložených žiadostí

23 projektov

Počet podporených projektov

10 600 €

Vyčlenená suma

Predložené žiadosti posudzovala po obsahovej stránke hodnotiaca komisia v zložení:

 • Jana Hlavatá
  Kaufland Slovenská republika v.o.s.
 • Jana Strižová
  Kaufland Slovenská republika v.o.s.
 • Michal Golian
  Kaufland Slovenská republika v.o.s.
 • Andrej Kulaviak
  Kaufland Slovenská republika v.o.s.
 • Iveta Hollá
  Kaufland Slovenská republika v.o.s.
 • Martina Machánková
  Kaufland Slovenská republika v.o.s.

Na stiahnutie

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.