Prejsť na hlávný obsah

Pomáhame pomáhať už 20 rokov

Nadácia Tipsport po druhýkrát podporí riešenia dopadov klimatickej krízy

Nadácia Tipsport v spolupráci s Centrom pre filantropiu vyhlásila druhý ročník grantového programu Nasadení pre klímu s cieľom podporiť projekty a iniciatívy zamerané na pomoc pri riešení dopadov zmeny klímy.

Nadácia Tipsport od roku 2022 realizuje a podporuje projekty na zlepšenie života okolo nás. V nadácii veria, že keď bude zdravá naša krajina, budeme sa mať všetci lepšie. Venuje sa preto výsadbám stromov a starostlivosti o zeleň, podporuje ochranu životného prostredia a zmiernenie dopadov klimatických zmien.

V grantovom programe Nasadení pre klímu sa zameriava najmä na podporu zelených opatrení a mäkkých opatrení. Zelené opatrenia sú opatrenia využívajúce prírodné, zelené prvky, opatrenia na zvýšenie odolnosti ekosystémov, obnovu vodného cyklu, a pod. Mäkké opatrenia zahŕňajú plánovanie, tvorbu stratégií a politík, zameriavajú sa na šírenie informácií a vzdelávanie, zmenu správania obyvateľov, a pod.

Program nepodporí projekty tzv. sivých opatrení – technologických/technických zásahov alebo stavebných opatrení na účely zvýšenia odolnosti budov, resp. infraštruktúr voči extrémnym javom.

Nadácia Tipsport v rámci programu prerozdelí sumu 50 000 €.

Maximálna výška podpory na jeden projekt je 5 000 €.

Projekty zasielajte elektronicky v termíne do 09. apríla 2024 do 23:59.

Grantový program podporuje:

  • Advokačné aktivity – ovplyvňovanie zákonov, lobbing, petície s cieľom vytvárania efektívneho verejného tlaku;
  • Networking – sieťovanie, vytváranie spoluprác a partnerstiev organizácií a iniciatív, pre ktoré je téma klimatickej krízy dôležitá;
  • Adaptačné aktivity – konkrétne opatrenia zamerané na prispôsobenie sa súčasným a budúcim dopadom zmeny klímy na rôzne oblasti kvality života občanov. Podporíme adaptačné opatrenia na zmiernenie dôsledkov zmeny klímy, opatrenia na zlepšenie kvality ovzdušia, opatrenia na zvyšovanie zadržiavania vody v krajine, ochrany pred povodňami, zlepšenia stavu biodiverzity…;
  • Mitigačné opatrenia – obmedzovanie emisií skleníkových plynov, alebo zväčšenie záchytov skleníkových plynov;
  • Analýzy, publikačná činnosť týkajúce sa klimatických zmien a návrhov riešení;
  • Komunikačné kampane, zvyšovanie informovanosti verejnosti;
  • Aktivizmus, vzdelávanie, osveta – workshopy, semináre, prednášky – iné formy vzdelávania a osvety verejnosti v tejto téme (so zameraním na mladých ľudí nad 18 rokov a dospelých).

Všetky ďalšie dôležité informácie nájdete v grantovej výzve priloženej nižšie. Viac informácií o činnosti Nadácie Tipsport sa dozviete na jej webovej stránke.

Na stiahnutie

foto: archív Nadácie Tipsport

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.