Prejsť na hlávný obsah

Pomáhame pomáhať už 20 rokov

Kontakt

Marcel Dávid Zajac

Vyštudoval Ochranu a tvorbu životného prostredia na Prírodovedeckej fakulte v Bratislave. V mimovládnom sektore pôsobí od začiatku štúdia na vysokej škole, intenzívnejšie od roku 1990, z čias svojej civilnej služby, kedy pôsobil v environmentálnom združení „Strom života“.

Pracoval ako programový riaditeľ Nadácie pre podporu občianskych aktivít ako aj programu Environmental training programme. Založil Nadáciu ETP Slovensko, ktorá podporuje rozvoj znevýhodnených komunít. Je jedným zo zakladateľov Centra pre filantropiu n.o. a Nadácie Centra pre filantropiu, v oboch organizáciách pôsobí ako predseda Správnej rady.

Je správcom Nadácie Tatra banky, ktorá prostredníctvom svojich programov a grantov dlhodobo pôsobí v oblasti podpory vzdelávania  – špeciálne vysokoškolského vzdelávania a umenia.

Od začiatku svojho profesionálne pôsobenia v organizáciách rozvíjajúcich mimovládne neziskové organizácie sa v tomto sektore pohybuje aj ako dobrovoľník/aktivista. Zúčastňuje sa množstva občianskych aktivít zameraných na zlepšenie postavenia aktívneho občana v spoločnosti, napríklad na príprave, schválení a obhajobe princípov „dobrého“ zákona o prístupe k verejným informáciám, pri reforme verejnej správy a samosprávy či pri diskusii o rôznych finančných nástrojoch pre pomoc aktívnym občanom, akým je napríklad asignácia z daňovej povinnosti právnických a fyzických osôb.

Dlhodobo pracuje aj na vytváraní a zveľaďovaní formálneho priestoru pre komunikáciu mimovládnych organizácií s predstaviteľmi verejnej správy. Environmentálne mimovládne organizácie zastupoval v Grémiu tretieho sektora a od založenia je ich zástupcom v Rade vlády pre mimovládne neziskové organizácie. V nej pôsobí ako podpredseda Rady vlády SR pre MNO ako aj predseda KOMORY MNO v Rade vlády SR pre MNO.

Je tiež aktívnym členom občianskych štruktúr na monitorovanie a skvalitnenie prístupu k Európskym štrukturálnym a investičným fondom (EŠIF). Je členom monitorovacích výborov Operačného programu Efektívna verejná správa a Operačného programu Integrovaná infraštruktúra ako aj jeho pracovnej skupiny. Je členom Partnerskej skupiny pre politiku súdržnosti 2020+.

Kontakt

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.