Prejsť na hlávný obsah

Pomáhame pomáhať už 20 rokov

Logo PEX

Posilňovanie odolnosti filantropie

Kolektívne uvažovanie o roli filantropie v kontexte pandémie Covid-19

Filantropia a darcovstvo nie sú len dobrovoľné aktivity idealistov, či marginálna kratochvíľa prežívajúca z minulosti. Filantropické organizácie mobilizujú nové zdroje, posilňujú sociálny i kultúrny kapitál v komunitách a prispievajú k riešeniu problémov modernej spoločnosti. Pokrývajú potreby, na ktoré trh či verejný sektor nemôžu, nechcú a nevedia reagovať a tiež posilňujú dôveru a kohéziu v spoločnosti, vnášajú do vzťahov etický kód a posilňujú vieru v spoločné dobro.

Pandémia Covid-19 predstavuje výzvu aj pre tieto organizácie, ktoré si musia v interakcií so štátom a trhom neustále hľadať a overovať svoje miesto a svoju rolu. DAFNE a komunita PEX (filantropiu podporujúce siete v Európe) sa v posledných dvoch mesiacoch intenzívne zaoberali tým, ako posilniť svoju odolnosť v dnešnej situácií plnej neurčitostí a nepredvídateľných zmien.

Jedným zo spôsobov ako sa k danej situácii postaviť bol  proces kolektívneho rozmýšľania a hľadania odpovedí s využitím prístupu rozmýšľania o budúcnosti na základe scenárov. Stručné zhrnutie z tohto procesu uvádzame nižšie.

Tak ako ktorákoľvek iná oblasť profesionálnej aktivity, aj filantropia a darcovsto majú a potrebujú svoju infraštruktúru a podporu. DAFNE je podpornou organizáciu pre filantropiu a darcovstvo na európskej úrovni. DAFNE vytvára priestor pre stretávanie sa, výmenu skúseností a vzájomné učenie sa. Jej pridruženým členom na Slovensku je Centrum pre filantropiu n.o..

V poslednom období sa na pôde DAFNE tematizoval problém infraštruktúry pre filantropiu ako podstatný prvok pre rozvoj darcovstva. Na základe viacerých stretnutí sa vytvorila komunita filantropických sietí a filantropiu podporujúcich organizácií v Európe, ktorá sama sebu nazvala PEX (Philanthropy Europe Networks).

V čase pandémie Covid-19 aj nadácie a filantropické organizácie v Európe stáli a stoja podobne ako verejný sektor či podnikatelia pred otázkou, ako reagovať na novú situáciu, ktorej jedinou istotou je rastúca neistota ohľadne budúceho vývoja?

Komunita PEX na túto otázku reagovala tiež a s týmto výsledkom

S ohľadom na neurčitosť budúceho vývoja si aj filantropia ako špecifická aktivita a špecifický inštitucionálny priestor musí posilňovať svoju odolnosť voči zmenám a trendom, ktoré môžu naň pôsobiť negatívne. Ako sa k tomu môžu filantropické organizácie postaviť? Ako sa dá na novú situáciu nazrieť?

Jedným zo spôsobov, ktorým komunita PEX na situáciu reagovala, bol proces kolektívneho rozmýšľania a hľadania odpovedí s využitím prístupu rozmýšľania o budúcnosti na základe scenárov.

Nešlo o predpovedanie a plánovanie viac či menej pravdepodobných scenárov budúceho vývoja. Išlo o pomenúvanie procesov, faktorov a trendov, ktoré ovplyvňujú resp. ovplyvnia naše prostredie. A to i napriek tomu, že ich my nemôžeme a nebudeme môcť ovplyvniť.

Ale to čo môžeme ovplyvniť je pripraviť sa na ich pôsobenie v budúcnosti a to tým, že o nich budeme rozmýšľať a budeme sa o nich rozprávať. Tým si vytvoríme mentálne nástroje ako na ne reagovať v čase, ak sa naozaj prejavia. A zároveň tým, že o nich budeme hovoriť a verejne ich pomenujeme, môžeme pomôcť celému prostrediu nadácií a organizácií ako na ne môžu vo svojom špecifickom kontexte efektívne reagovať.

Mnohé bolesti, nerovnosti a nespravodlivosti dneška sa počas pandémie vyjavili či stále vyjavujú v jasnejšom svetle a vyžadujú sú systémové zmeny a riešenia. Filantropické organizácie a ich podporné organizácie, akokoľvek marginálne sa môžu javiť v porovnaní s verejným či podnikateľským sektorom a ich infraštruktúrou, sa musia s týmito problémami zaoberať, ak si chcú udržať legitimitu, kredibilitu, zmysel i základnú efektivitu.

Aké trendy máme na mysli? Napríklad, ako sa bude prejavovať solidarita medzi ľuďmi v čase nárastu nacionalizmu a posilňovania roly národného štátu alebo naopak v čase rastu multilateralizmu? Ako budeme fungovať v situáciách, keď bude dôvera medzi ľuďmi, voči inštitúciám či expertom slabnúť? A ako budeme fungovať, keď sa bude dôvera posilňovať? Ako budú nadácie pôsobiť v prostredí, ktoré ich bude stigmatizovať? A naopak, ako budú pôsobiť v situácií, ktorá bude pre ne podporná?

V rámci 4 dvojhodinových webinárov bolo identifikovaných 6 oblastí pre spoločné rozmýšľanie, ktoré môže slúžiť aj ako inšpirácia pre naše (slovenské) prostredie:

  • Vytváranie priestoru pre reflexiu s účasťou rôznych stakeholderov o tom, aká zmena je pre potrebná a želateľná.
  • Prepájanie starých a nových aktérov.
  • Spolupráca.
  • Posilňovanie kolektívneho dopadu.
  • Zvyšovanie filantropických zdrojov i posilňovanie vnútornej efektivity
  • Diskusia o verejných politikách a podmienkach upravujúcich pôsobenie filantropických organizácií.

Vizuálny záznam zo spoločného uvažovania

Posilňovanie odolnosti filantropie

Budovanie reziliencie pre filantropiu

James Magowan riaditeľ ECFI (European Community Foundation Initiative)

Boris Strečanský senior expert, Centrum pre filantropiu n.o. a konzultant ECFI

Typ PDF 5,77 MB

 

Celý článok: https://dafne-online.eu/news/pex-proves-it-has-the-x-factor/

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.