Prejsť na hlávný obsah

Pomáhame pomáhať už 20 rokov

Nové publikácie, viac darkýň a darcov, zaujímavé grantové programy. Aj taký bol rok 2021 v Centre pre filantropiu

Činnosť, ktorú už dve dekády vykonáva naše Centrum pre filantropiu, sa dá popísať dvoma spôsobmi. V skratke je možné povedať, že pomáhame pomáhať. My si však myslíme, že aktivity, ktorým sa venujeme, si zaslúžia tú obšírnejšiu verziu.

Okrem toho, že aktívne prispievame k rozvoju a kultivácii darcovstva a filantropie, máme vytýčený jasný cieľ. Chceme dosiahnuť, aby sa darcovstvo stalo bežnou súčasťou života občanov aj firiem. Uvedomujeme si, že ide o náročnú úlohu, a preto sa o jej zvládnutie snažíme viacerými spôsobmi. V prvom rade spájame tých, ktorí chcú darovať svoje zdroje, s tými, ktorí pomoc potrebujú. Ďalej rozvíjame a rozširujeme myšlienkový i fyzický priestor pre pôsobenie aktívnych ľudí vo verejný prospech. 

Nuž a v neposlednom rade sami poskytujeme všeobecne prospešné služby v troch základných oblastiach: firemnej filantropie, rozvoja online darcovstva a osvety vo sfére aktívneho občianstva.

Poslaním CpF je našou kvapkou v mori podporovať demokratický právny systém spoločnosti, ktorá je je zložená z troch sektorov. Tie musia byť udržiavané vo vzájomnej rovnováhe, pričom každý z nich obhospodaruje určitý priestor, je špecifický, autonómny, má určité právomoci a zodpovednosť. Zároveň sa navzájom prelínajú a podmieňujú. Verejný sektor – štát stelesňuje určité hodnoty, vytvára kultúrnu a spoločenskú stabilitu. Podnikateľský sektor – business spoločnosti je postavený na ekonomických záujmoch a tvorbe zisku. Tretí sektor – mimovládky vytvárajú priestor pre realizáciu záujmov, sebarealizácie aktívnych ľudí. Tieto sektory vytvárajú občiansku spoločnosť ak spolupracujú, vzájomne sa dopĺňajú a vyvažujú svoje slabé stránky.

Zuzana Thullnerová, riaditeľka Centra pre filantropiu
  1. Firemná filantropia

Jedným z našich primárnych cieľov je podpora organizovaného darcovstva. Spolupracujeme preto s firemnými nadáciami, ktoré sa v rámci svojej firemnej či organizačnej stratégie venujú filantropii, darcovstvu, rozvoju neziskového sektora a občianskej spoločnosti, či podpore verejnoprospešných tém.

Máme za to, že dobročinnosť firiem dokáže efektívne prepojiť podnikateľskú sféru s potrebami spoločnosti. Mnohé podniky sa chcú dobrovoľne angažovať vo verejnoprospešných projektoch, aby podporili rozvoj komunity, v ktorej pôsobia. Tieto ich aktivity sú nad rámec komerčnej činnosti firmy, aj keď spolu neraz súvisia.

Dobrým signálom je tiež to, že mnohé spoločnosti poskytujú svoje prostriedky racionálnym spôsobom, čo znamená, že chcú podporovať najmä riešenia, ktoré vedú priamo ku koreňu problému. Výsledkom je, že firemné darcovstvo, ktoré sa snažíme rozvíjať, poskytuje svoje zdroje cielene a dlhodobo.


  • Rozvoj online darcovstva od individuálnych darcov

Centrum pre filantropiu zastrešuje dva projekty, ktorých cieľom je podpora online darcovstva. Prvým je portál DARUJME.sk a druhým crowdfundingová platforma StartLab.

DARUJME.sk = Brána do sveta online darcovstva

Od roku 2012 prevádzkujeme najväčší darcovský systém na Slovensku – DARUJME.sk. Naším cieľom je, aby neziskovým organizáciám uľahčil prijímanie darov v online priestore a darcom poskytol jednoduchý a bezpečný spôsob, ako môžu podporiť overené organizácie.

DARUJME.sk v súčasnosti využívajú stovky neziskoviek, ktoré vďaka nemu môžu prijímať jednorazové aj pravidelné dary od individuálnych darcov. Organizácie si jednoducho vytvoria darovaciu stránku, ktorú si umiestnia na svoj vlastný web. Celý proces je veľmi jednoduchý – nie je nutné nič programovať ani uzatvárať zmluvy s bankami.

V minulom roku sa vďaka 67 067 štedrým darcom


podarilo podporiť 700 mimovládnych organizácií

 

sumou 4 222 325 €, ktorá predstavovala nárast oproti roku 2020 o 36 %.

StartLab = Priestor pre podporu dobrých vecí

Crowdfundingová platforma StartLab ponúka od roku 2015 unikátny priestor na alternatívne získavanie financií pre rôzne typy verejnoprospešných projektov a aktivít. Verejnosť môže tieto projekty podporiť prostredníctvom tzv. kampaní a vybrať si za to niektorú zo zaujímavých odmien. Kampane, ktoré prebiehajú na StartLabe, majú väčšinou lokálny charakter, čo znamená, že podporovatelia prispievajú predovšetkým na zlepšenie kvality života na Slovensku.

Od svojho vzniku pomohol StartLab získať financie na realizáciu stoviek takýchto zámerov. Ide o prvú platformu fungujúcu na princípe odmenového crowdfundingu, ktorá sa na Slovensku dokázala presadiť.

V roku 2021 bolo na StartLabe spustených až  322 kampaní. Nápady sa podarilo zrealizovať so 78 % úspešnosťou.

V tomto rekordnom roku získali podporu od 32 137 podporovateľov,

ktorí na ich realizáciu prispeli celkovou sumou 1 487 353 €.

  • Osveta v oblasti aktívneho občianstva

Centru pre filantropiu sa počas svojej 20-ročnej existencie snaží v maximálnej miere podporovať myšlienky participatívnej demokracie a zvyšovať účasť občanov na rozhodovaní o otázkach verejného záujmu. Využívame na to niekoľko nástrojov:

Networking

Považujeme za veľmi dôležité udržiavať a rozvíjať vzťahy s podobnými organizáciami ako je tá naša, a to nielen na Slovensku, ale tiež v medzinárodnom meradle. Robíme to s vidinou výmeny cenných skúseností a ich reflexie. Z tohto dôvodu sme členmi či spoluzakladateľmi viacerých iniciatív:

Rada vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie

Podieľame sa na pripomienkovaní koncepčných dokumentov týkajúcich sa otvoreného vládnutia a rozvoja občianskej spoločnosti a na ďalších aktivitách pracovných skupín ňou vytvorených.

Občianska platforma pre demokraciu

Sme súčasťou projektu neformálnej platformy občianskych iniciatív a mimovládnych neziskových organizácií, ktorej poslaním je ochrana a rozvoj občianskej spoločnosti na Slovensku.

Asociácia firemných nadácií a nadačných fondov

Prispievame ku kultivácii nadačného prostredia a podpore firemného darcovstva na Slovensku.

Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií

Podporujeme vytváranie priaznivého prostredia pre rozvoj dobrovoľníctva na Slovensku.

Philanthropy Europe Association (PHILEA)

Od roku 2018 ako členská organizácia prispievame do dialógu o podpore a ochrane filantropického prostredia v európskom kontexte.

Worldwide Initiatives for Grantmaker Support (WINGS)

Podieľame sa na vytváraní príležitostí na vzájomné učenie sa a podporu, vzájomnú spoluprácu a posilňovanie filantropie v globálnom meradle.

Okrem toho sa podieľame na práci Nezávislého monitorovacieho tímu pre fondy EÚ, ktorý koordinuje nezisková organizácia Priatelia Zeme – CEPA Banská Bystrica. Tento tím združuje zástupcov mimovládnych organizácií zaoberajúcich sa využívaním fondov EÚ a ich verejným spolufinancovaním a regionálnou politikou.

Výskumná a analytická publikačná činnosť

Vďaka 490 podporovateľom, ktorí koncom minulého roka cez StartLab podporili našu kampaň, sa nám podarilo vydať prvú slovenskú učebnicu crowdfundingu. Titul Ako získať peniaze na dobrú vec je praktickou pomôckou pre všetkých, ktorí sa snažia rozbehnúť vlastnú kampaň, no nevedia, ako na to.

Koncom vlaňajška vydal novú publikáciu venovanú aktuálnym otázkam vývoja slovenskej spoločnosti aj Inštitút pre verejné otázky. Kniha Slovensko po troch desaťročiach slobody: Demokracia, verejná mienka, občianska spoločnosť vznikla s podporou Nadácie Konrada Adenauera. Člen Správnej rady CpF Boris Strečanský je autorom kapitoly Občianska spoločnosť po 30 rokoch: trendy, problémy, riešenia.

Vzdelávacie podujatia

S cieľom posilniť postavenie mimovládnych neziskových organizácií v spoločnosti organizujeme každoročne niekoľko tematických akcií. V spolupráci so spoločnosťou United Brand Advisors a nórskou organizáciou Norsensus MediaForum sme pripravili a zrealizovali dlhodobý vzdelávací program pre fundraiserov. Pôvodne plánované osobné workshopy sme pre nepriaznivú pandemickú situáciu presunuli do online priestoru.

Okrem toho sme zrealizovali sériu ôsmych workshopov pod názvom „Fundraising Meets Marketing“, kde účastníci mohli zistiť viac o marketingu a komunikácii ako efektívnych nástrojoch na získavanie a udržanie individuálnych darcov. Workshopy viedli skúsení lektori z biznisového aj neziskového sektora.

Poradenstvo

Konzultáciám a monitoringu právnych a daňových rámcov pre občiansku spoločnosť sa v Centre pre filantropiu venujeme vyše 20 rokov. Odpovede na otázky ako založiť mimovládnu neziskovú organizáciu, aké sú zákonné povinnosti takejto organizácie či ako napísať dobrý projekt, poskytujeme organizáciám pro bono.

Ak sa chcete dozvedieť viac o nasej práci za uplynulý rok pozrite si výročné správy Centra pre filantropiu n.o. a Nadácie Centra pre filantropiu.

V roku 2022 Centrum pre filantropiu oslavuje 20. výročie svojho vzniku. Počas svojej existencie zdolávalo rôzne výzvy a vďaka svojím zamestnancom a partnerom posúvalo dôležité témy vpred. Na tejto ceste sme nadobudli mnoho skúseností, ktoré chceme naďalej zdieľať a posúvať bližšie k vám. A preto sledujte našu prácu, aktivity našich projektov, DARUJME.skStartLabu, aj ďalšie kroky v rámci našich partnerstiev. Pripravujeme pre vás rok plný noviniek.


Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.