Prejsť na hlávný obsah

Pomáhame pomáhať už 20 rokov

Grantový program Henkel Slovensko seniorom

Nadácia Henkel Slovensko podporí projekty na pomoc seniorom

V grantovom programe Henkel Slovensko seniorom 2020 sme podporili 113 projektov, zameraných na pomoc seniorom v aktuálnej situácii.

Celkovo sme prerozdelili 45 000 €. Zoznam podporených projektov nájdete v Podporené projekty Henkel Slovensko seniorom 2020. Najzraniteľnejšou skupinou sú ľudia s oslabenou imunitou, s chronickými ochoreniami a seniori nad 65 rokov. Práve na seniorov zameriavame svoju pomoc a vyhlasujeme druhý ročník grantového programu pre seniorov s názvom „Henkel Slovensko seniorom“.

Cieľom programu je riešenie aktuálnych a akútnych problémov seniorov, vyplývajúcich zo súčasnej situácie pandémie. Cieľovou skupinou sú seniori, žijúci v sociálnych zariadeniach, ako aj seniori, žijúci vo svojich domácnostiach. V tomto ročníku programu prispôsobujeme zameranie programu aktuálnej situácii a primárnym cieľom programu je riešenie aktuálnych problémov seniorov a zmiernenie dopadov situácie okolo šírenia ochorenia COVID-19.

Aké aktivity budú podporené?

V grantovom programe „Henkel Slovensko seniorom“ budú podporené projekty, ktorých cieľom je riešenie aktuálnych a akútnych problémov seniorov:

 • Zdravotná, materiálna pomoc
  zakúpenie potrebných zdravotných či hygienických pomôcok, prípadne zakúpenie materiálu na výrobu zdravotných pomôcok (napríklad látky a gumičky na ušitie rúšok). Cieľom je zabezpečenie zvýšenej ochrany seniorov v súvislosti so šírením vírusu a ochorenia COVID-19.
 • Sociálna pomoc
  starší ľudia prežívajú vzhľadom na možné následky ochorenia viac strachu z nákazy. Trpia tiež pocitom sociálnej izolácie, majú obmedzený alebo žiadny pohyb vonku, majú zakázané návštevy s rodinou, kontakt s blízkymi či priateľmi sa obmedzil na diaľku. Podporíme projekty, ktoré pomôžu seniorom túto situáciu lepšie zvládnuť. Môže ísť o projekty zamerané na odborné poradenstvo, ale napríklad aj zmysluplné vyplnenie voľného času, ktoré pomôže seniorom prečkať toto náročné obdobie.
 • Praktická pomoc v každodennom živote – pre osamelých seniorov môžu v súčasnosti predstavovať problém aj bežné, každodenné činnosti, ako je nákup v obchode, vyvenčenie psíka, vyplnenie voľného času, ktorý musia tráviť doma. Podporíme projekty, ktoré pomôžu riešiť túto situáciu.
 • Iné aktuálne a akútne problémy, ktoré riešia seniori vo Vašom okolí – povedzte nám o nich a navrhnite praktické riešenie.

Kto a ako sa môže do programu zapojiť

 • mimovládne organizácie zaregistrované ako neziskové organizácie poskytujúce verejnoprospešné služby, občianske združenia, nadácie a neinvestičné fondy
 • organizácie verejného sektora poskytujúce sociálne služby a zariadenia poskytujúce sociálne služby (napr. domovy sociálnych služieb)
 • iné subjekty, poskytovatelia sociálnej pomoci

Jedna organizácia môže predložiť maximálne 1 projekt. Do grantového programu „Henkel Slovensko seniorom“ sa môžu zapojiť aj organizácie, zariadenia, ktoré získali od Nadácie Henkel Slovensko podporu v roku 2019.

KRITÉRIA HODNOTENIA

 • Sktuálnosť 
  projekt rieši aktuálnu situáciu seniorov, spôsobenú pandémiou ochorenia COVID-19
 • Akútnosť 
  projekt rieši akútne problémy, ktoré je potrebné riešiť tu a teraz
 • Verejnoprospešnosť 
  realizácia projektu bude mať priamy prínos pre cieľovú skupinu seniorov
 • Realizovateľnosť  
  projekt je postavený na reálnych cieľoch, aktivity sú v súčasnej situácii ealizovateľné
 • Finančná efektívnosť 
  položky rozpočtu musia mať priamy súvis s napĺňaním cieľov projektu, rozpočet je navrhnutý veľmi efektívne
 • Relevantnosť 
  projekt má vychádzať z aktuálnych potrieb seniorov a jeho realizáciou smerovať k ich naplneniu či vyriešeniu existujúcich problémov.

Projekty predložené v rámci programu „Henkel Slovensko seniorom“ budú hodnotené podľa stanovených kritérií. Do programu budú zaradené len projekty, ktoré spĺňajú kritéria, predkladajú ich oprávnení žiadatelia, ich plánované finančné náklady sú v súlade s cieľmi a zámerom grantového programu a časový harmonogram realizácie aktivít uvedených v projekte je naplánovaný na obdobie od mája do septembra 2020.

ÚČEL VYUŽITIA POSKYTNUTÝCH FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV

Finančné prostriedky musia byť naplánované efektívne, reálne a priamo na financovanie aktivít projektu. Z programu je možné požadovať maximálne 1000 € na jeden projekt. Celková suma určená na prerozdelenie v rámci programu je 45 000 €.

Poskytnuté finančné prostriedky môžu byť použité na:

 • Materiálne náklady 
  nákup materiálu potrebného na realizáciu a zabezpečenie aktivít projektu
 • Organizačné výdavky 
  úhrada nákladov spojených s prípravou a organizáciou aktivít projektu
 • Cestovné náklady 
  preprava materiálu, doprava dobrovoľníkov či odborného personálu

SPÔSOB PREDLOŽENIA PROJEKTOV

Projekty je potrebné predložiť elektronicky, prostredníctvom elektronického formulára na stránke: https://nadaciacpf.egrant.sk/.

Projekty v tlačenej podobe, prosíme, NEPOSIELAJTE poštou.

Termín uzávierky podávania žiadostí je 20.4.2020 do 24.00 hod., žiadosti zaslané po tomto termíne nebudú zaradené do hodnotenia.

Na webovej stránke: https://nadaciacpf.egrant.sk/ vyplníte elektronický formulár, ktorý zahŕňa tieto oblasti:

 • Informácie o predkladateľovi projektu:
  názov organizácie, sídlo, identifikačné údaje, kontakty, meno štatutára, informácie o zameraní vašej organizácie, realizovaných projektoch
 • Opis projektu: 
  názov, východisková situácia – popis problému, ktorý chcete projektom riešiť, popis aktivít, ciele, cieľová skupina
 • Harmonogram: 
  začiatok realizácie, dátum ukončenia, prehľad kľúčových aktivít v časovom pláne
 • Rozpočet projektu: 
  rozpočet rozpísaný do jednotlivých položiek, zdôvodnenie položiek, celková požadovaná suma
 • Galéria: 
  prílohy, fotografie, videá
 • Podpis: 
  osobné údaje

Prílohy

 • stanovy, doklad o IČO
 • doklad o bankovom účte (fotokópia kartičky, alebo hlavička výpisu či zmluvy – netreba notársky overenú kópiu)

KONZULTÁCIE

Bližšie informácie a pomoc pri spracovaní projektov Vám poskytne koordinátorka programu z Centra pre filantropiu, Lucia Gregorová, na tel. č.: 0905 739 630 alebo písomne na e-mailovej adrese: gregorova@cpf.sk.

ČASOVÝ HARMONOGRAM

 • Grantový program je vyhlásený 6.4.2020.
 • Uzávierka predkladania žiadostí je 20.4.2020 do 24:00 hod.
 • Výsledky grantového programu a zoznam podporených projektov budú uverejnené 29.4.2020. Všetci predkladatelia žiadostí budú o výsledku informovaní aj písomne, e-mailom.
 • Realizáciu aktivít uvedených v projekte je potrebné naplánovať na obdobie od mája do septembra 2020.

V prípade, ak bude Váš projekt finančne podporený, uzavrie s Vami Centrum pre filantropiu, zastupujúce Nadáciu Henkel Slovensko, zmluvu, na základe ktorej Vám bude poskytnutý finančný príspevok.

Finančný príspevok bude poskytnutý po podpise zmluvy oboma zmluvnými stranami. Podporené organizácie predkladajú Centru pre filantropiu záverečnú hodnotiacu správu o realizácii projektu s fotodokumentáciou a finančným vyúčtovaním. V zmluve budú obsiahnuté všetky podmienky a termíny pre dodanie záverečnej hodnotiacej správy, spôsobu vyúčtovania a zaslania finančných prostriedkov na bankový účet obdarovaných.

NázovČasový harmonogramPopis
Vyhlásenie programu6. apríla 2020vyhlásené podmienky programu a otvorený prihlasovací formulár na https://nadaciacpf.egrant.sk/
Uzávierka prijímania projektov20. apríla 2020vyplnený formulár a prílohy odoslané elektronicky na stránke: https://nadaciacpf.egrant.sk/
Vyhlásenie výsledkov29. apríla 2020zverejnenie výsledkov – zoznam podporených projektov
Informovanie žiadateľov29. apríla 2020písomné informovanie všetkých žiadateľov o výsledkoch programu e-mailom
Príprava zmluvných podkladov30. apríla 2020 príprava zmlúv a prevodných príkazov pre podporené organizácie
Prevody financií podporeným žiadateľommáj 2020 – po podpise zmluvyprevody peňazí na účty obdarovaných na základe doručenia podpísanej zmluvy
Realizácia podporených aktivítmáj – 30. september 2020realizácia podporených projektov
Záverečná správa a vyúčtovanie grantov30. október 2020obsahové vyhodnotenie projektov a finančné vyúčtovanie grantov zo strany podporených organizácií

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.