Zaujíma vás

1. Ako a kedy založiť mimovládnu neziskovú organizáciu?

Zmyslom existencie neštátnych mimovládnych neziskových organizácií je, že dopĺňajú, respektíve nahrádzajú služby, ktoré štát nie je schopný zabezpečiť. Dopĺňajú politický systém krajiny, pôsobia na tvorbu politickej kultúry či plnia úlohu „watchdogs“. Často sú nositeľmi nových inovatívnych tém v spoločnosti.

Podľa slovenského právneho poriadku môžu byť založené štyri typy organizácií s pôsobnosťou v občianskom sektore. Každý typ organizácie funguje podľa vlastného zákona.

občianske združenia, Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov

Občania môžu zakladať spolky, spoločnosti, zväzy, hnutia, kluby a iné občianske združenia, ako aj odborové organizácie a združovať sa v nich. Členmi združenia môžu byť aj právnické osoby.

nadácie, Zákon č. 34/2002 Z.z. o nadáciách

Nadácia je účelové združenie majetku, ktorý slúži na podporu verejnoprospešného účelu.

neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, Zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby

Nezisková organizácia je právnická osoba, ktorá poskytuje všeobecne prospešné služby za vopred určených a pre všetkých užívateľov rovnakých podmienok a ktorej zisk sa nesmie použiť v prospech zakladateľov, členov orgánov ani jej zamestnancov, ale sa musí použiť v celom rozsahu na zabezpečenie všeobecne prospešných služieb.

neinvestičné fondy, Zákon č 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch

Fond je neziskovou právnickou osobou, ktorá združuje peňažné prostriedky určené na plnenie všeobecne prospešného účelu alebo individuálne určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo pre skupinu osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou.

Presný postup na založenie mimovládnej organizácie nájdete na stránkach Ministerstva vnútra:

 

2. Koľko to stojí založiť si mimovládnu neziskovú organizáciu?

Pri zriadení mimovládnej organizácie, ktoréhokoľvek zo štyroch typov (občianske združenie, nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby, nadácia, neinvestičný fond), sú na základe Zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch stanovené správne poplatky vo výške 66 eur.

Pri právnej forme Nadácia však treba počítať aj s nadačným imaním. Nadačné imanie je majetok nadácie zapísaný do registra. Pri založení nadácie je tvorené majetkovými vkladmi jednotlivých zakladateľov. Hodnota majetkového vkladu každého zakladateľa je najmenej 663 eur. Základná hodnota nadačného imania  musí byť najmenej 6638 eur, pričom túto základnú hodnotu môžu tvoriť len peňažné prostriedky a nehnuteľnosti. Hodnotu prevyšujúcu 6638 eur môžu tvoriť aj hnuteľné veci, cenné papiere, ako aj iné majetkové práva a hodnoty oceniteľné peniazmi. Hodnotu nadačného imania nemožno znížiť.

3. Musí viesť mimovládna nezisková organizácia účtovníctvo?

Áno, musí viesť účtovníctvo podľa Zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.

Nadácie sú povinné účtovať v sústave podvojného účtovníctva. V sústave jednoduchého účtovníctva môžu účtovať občianske združenie, jeho organizačné zložky, ktoré majú právnu subjektivitu, združenia právnických osôb, spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov, neinvestičné fondy, poľovnícke organizácie a mimovládne neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby; ak nepodnikajú a ak ich príjmy nedosiahli v predchádzajúcom účtovnom období 200 000 eur.

Nadácia, nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby a neinvestičný fond sú povinné mať účtovnú závierku a výročnú správu overenú štatutárnym audítorom, ak ich príjem verejných prostriedkov a podielov zaplatenej dane v účtovnom období, za ktoré je účtovná závierka zostavená, presiahne 200 000 eur, alebo v prípade, že všetky príjmy nadácie v účtovnom období, za ktoré je účtovná závierka zostavená, presiahnu 500 000 eur.

4. Existuje register mimovládnych neziskových organizácií?

Áno existuje, organizácie môžete vyhľadať na stránke Registra mimovládnych neziskových organizácií.

5. Čo je register mimovládnych neziskových organizácií?

Zákon č. 346/2018 Z. z. o registri mimovládnych neziskových organizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov je zákon, ktorým sa zaviedol nový, jednotný register mimovládnych neziskových organizácií. Tento register funguje namiesto čiastkových registrov a evidencií (nadácií, neinvestičných fondov, neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby, občianskych združení a organizácií s medzinárodným prvkom). Nadobudol účinnosť 1. januára 2021.

Pôvodné registre, evidencie a zoznamy sa k 31. decembru 2020 zrušili, údaje v nich zapísané boli automaticky prenesené do nového registra MNO.

Je dôležité, aby si organizácie po spustení nového registra MNO overili, či sú v ňom zapísané všetky údaje a či sú správne a úplné. Prípadné chyby alebo neúplné údaje je potrebné oznámiť príslušnému registrovému úradu a nahlásiť správne, aktuálne alebo doplňujúce informácie.

Novinkou tohto registra je, že do registra MNO sa povinne zapisujú aj „dcérske“ jednotky občianskych združení s právnou subjektivitou, tzv. organizačné jednotky občianskych združení (vrátane organizačných jednotiek odborových organizácií a organizácií zamestnávateľov). Tieto dcérske jednotky doteraz nemali register. Novým registrom MNO tak dochádza k sprehľadneniu ich existencie a vzťahu k materskej (zriaďujúcej) organizácii. Ak v registri MNO budú údaje neúplné (napr. chýbajúci štatutárny orgán), takáto organizácia nebude môcť prijímať verejné zdroje (dotácie, eurofondy, asignácia podielu zaplatenej dane) a nakladať s verejným majetkom až dovtedy, kým tieto údaje nedoplní.

6. Ako a kedy je povinná mimovládna nezisková organizácia reportovať 2 %?

Prijímateľ 2 % podielu zaplatenej dane, ktorý získal sumu vyššiu ako 3320 eurje povinný zverejniť presnú špecifikáciu ich použitia. Termín je najneskôr do 31. mája.

Upozorňujeme, že k tomuto dátumu je nutné mať špecifikáciu zverejnenú, nie iba podanú. POZOR, celý postup zverejnenia údajov v Obchodnom vestníku trvá niekoľko dní.

Údaje na zverejnenie v Obchodnom vestníku sa doručujú elektronicky a zverejňujú sa na portáli Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky ako vydavateľa Obchodného vestníka.

Spôsob a postup zverejnenia údajov v Obchodnom vestníku

Ak si prijímateľ túto povinnosť nesplní včas a riadne, Notárska komora Slovenskej republiky ho nezaradí do zoznamu prijímateľov na ďalší rok.

7. Týka sa zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod aj mimovládnych neziskových organizácií?

Áno, týka sa nadácií, neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby, neinvestičných fondov alebo iných účelových združení majetku. Konečného užívateľa výhod upravuje § 6a Zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Hore uvedené mimovládne organizácie, ktoré vznikli do 31. októbra 2018, boli povinné Ministerstvu vnútra SR do 31. decembra 2019 podať návrh na zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod podľa § 3 ods. 4 Zákona č. 346/2018 Z. z. o registri mimovládnych neziskových organizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Pri samotnom Zápise odporúčame kontaktovať právnika.

8. Kde nájdem zoznam viacerých nadácií založených firmou?

Asociácia firemných nadácií a fondov (ASFIN) združuje významné firemné nadačné subjekty. V časti Profily členov si môžete dohľadať informácie o nich a ich grantových programoch.

Ak vás zaujíma, ako firemné nadácie použili poukázané 2 % podielu zaplatenej dane, pozrite si vizualizáciu. Dokáže triediť a zobrazovať údaje za jednotlivé roky, ale tiež kumulatívne za sledované obdobie. V prehľade nájdete informácie od 42 nadácií založených firmami a obchodnými spoločnosťami.

9. Sú výročné správy verejne prístupné? Kde ich môžem nájsť?

Áno, výročné správy sú verejne prístupné. Mimovládne organizácie, ktoré majú povinnosť zverejňovať  výročnú správu, ich vkladajú do verejnej časti registra účtovných závierok.

Jednotlivé výročné správy vo formáte pdf môžete vyhľadávať v Registri účtovných závierok pod Ministerstvom financií Slovenskej republiky.

Dobrou praxou je, že výročnú správu má organizácia zverejnenú aj na svojej webovej stránke.

10. Existuje formulár na napísanie výročnej správy?

Formulár, ako presne má vyzerať výročná správa, neexistuje. Príslušné zákony týkajúce sa konkrétnych právnych foriem mimovládnych neziskových organizácií však obsahujú paragraf venujúci sa výročným správam a špecifikáciu ich obsahu.

Stále nové a nové informácie

Odpovede na otázky, na ktoré sa nás pýtate, postupne dopĺňame, aby ste si vždy našli správne informácie.

Ak ste však odpoveď na tú vašu nenašli, neváhajte nás kontaktovať.